Η αρχική έκδοση (Γαλλικά) είναι διαθέσιμη στο gitweb.mageia.org/org/constitution. Το καταστατικό μπορεί να βελτιωθεί. Μη διστάσετε να μας στείλετε διορθώσεις ή τις βελτιώσεις σας σύμφωνα με τις οδηγίες στο README.

Μη κερδοσκοπική οργάνωση υποκείμενη στο γαλλικό νόμο οργανώσεων του 1901

Mageia.Org

8b rue de la Terrasse 75017 Paris - France

[TOC]

Καταστατικό

Οι συμβαλλόμενοι :

 • Anne Nicolas,
 • Arnaud Patard,
 • Damien Lallement,
 • Nicolas Vigier,
 • Olivier Blin,
 • Romain d'Alverny,
 • Séverine Wiltgen,
 • Frédéric Cuif,
 • Olivier Méjean,
 • Colin Guthrie,
 • Thomas Backlund,
 • Anssi Hannula,
 • Raphaël Gertz,
 • Jérôme Quelin,
 • Wolfgang Bornath,
 • Josep L. Guallar-Estevem,
 • Michael Scherer,

ιδρυτικά μέλη, επιθυμούν να συστήσουν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση υποκείμενη στο νόμο της 1ης Ιουλίου 1901.

Άρθρο 1 - Σύσταση

Συστήνεται, μεταξύ των υπογεγραμμένων και όλων των άλλων προσώπων προσκολλημένων στο παρόν καταστατικό, μια μη κερδοσκοπικής οργάνωσης υποκείμενη στο νόμο της 1ης Ιουλίου 1901 και το διάταγμα της 16ης Αυγούστου 1901.

Άρθρο 2 - Επωνυμία

Συστήνεται μη κερδοσκοπική οργάνωση με την επωνυμία: Mageia.Org.

Άρθρο 3 - Σκοπός

Η οργάνωση είναι μια κοινωφελής οργάνωση τεχνολογίας-πληροφορικής και πολιτισμού, που διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1901 για τις οργανώσεις.

Αυτή η οργάνωση έχει ως σκοπό:

 • την οργάνωση, την ανάπτυξη και την προβολή του ελεύθερου λειτουργικού συστήματος Mageia, των παραγώγων της και των σχετικών έργων ανοιχτού λογισμικού,
 • τον συντονισμό των κοινοτήτων που περιβάλλουν τα έργα αυτά.

Άρθρο 4 - Έδρα

Ως έδρα της οργάνωσης ορίζεται το Παρίσι:

Mageia.Org
8B rue de la Terrasse
75017 Paris
France

Η έδρα μπορεί να μεταφερθεί οποιαδήποτε στιγμή με απλή απόφαση της διοίκησης. Οι δραστηριότητες της οργάνωσης μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε άλλη τοποθεσία από την έδρα.

Άρθρο 5 - Διάρκεια

Η διάρκεια της οργάνωσης ορίζεται αορίστου χρόνου, και έχει ισχύ από την υπογραφή του καταστατικού. Η περίοδος του οικονομικού έτους είναι από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου.

Άρθρο 6 - Σύνθεση της οργάνωσης

Η οργάνωση αποτελείται από:

 • τα ιδρυτικά μέλη,
 • τα επίτιμα μέλη,
 • τους ευεργέτες,
 • τους δωρητές,
 • τα ενεργά μέλη.

Τα ιδρυτικά μέλη είναι τα φυσικά πρόσωπα κατά την σύσταση της οργάνωσης.

Ο τίτλος του επίτιμου μέλους μπορεί να αποδοθεί από τη γενική συνέλευση στα άτομα που προσφέρουν ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην οργάνωση. Αυτός ο τίτλος επιτρέπει σε αυτούς που τον έχουν αποκτήσει να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση χωρίς να έχουν καταβάλλει κάποιο τέλος. Συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με συμβουλευτικό χαρακτήρα μόνο και δεν είναι εκλέξιμοι.

Οι ευεργέτες είναι τα άτομα που καταβάλλουν μια ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε έτος από το διοικητικό συμβούλιο. Συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με συμβουλευτικό χαρακτήρα μόνο και δεν είναι εκλέξιμοι.

Οι δωρητές είναι τα άτομα που καταβάλλουν συνεπώς μια δωρεά. Δεν συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και δεν είναι εκλέξιμοι.

Τα ενεργά μέλη είναι τα άτομα που επιλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση και χορηγία από ένα άλλο ενεργό μέλος. Πρόκειται για άτομα που εμπλέκονται στη ζωή της οργάνωσης, είτε μέσω της εθελοντικής τους δραστηριότητας, είτε εκτελώντας κάποια καθήκοντα στην οργάνωση. Συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα αποφασιστικής ψήφου και είναι εκλέξιμα.

Τα ιδρυτικά μέλη είναι ενεργά μέλη στην ίδρυση του συλλόγου.

Αν ένα ενεργό μέλος δεν συμμετείχε ή δεν εκπροσωπήθηκε στις δυο τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις, γίνεται ως εκ τούτου επίτιμο μέλος.

Άρθρο 7 - Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με:

 • αποστολή γραπτής παραίτησης στον πρόεδρο·
 • θάνατο·
 • αποκλεισμό που επιβλήθηκε από τη διοίκηση για μη καταβολή της συνδρομής ή για ηθική ή υλική βλάβη στην οργάνωση αφού τους γίνει έκκληση, μέσω συστημένης αλληλογραφίας, για να παρουσιαστούν στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να παράσχουν εξηγήσεις
 • προφορική απόλυση από το διοικητικό συμβούλιο, για σοβαρή αιτία.

Άρθρο 8 - Το Διοικητικό συμβούλιο

Η οργάνωση διαχειρίζεται από ένα διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τουλάχιστον 6 μέλη και όχι περισσότερα από 12, ορισμένα από τη γενική συνέλευση, και επιλεγμένα μεταξύ των ενεργών μελών.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι εκλεγμένα για τρία έτη, με ανανεώσιμο το ένα τρίτο κάθε έτος.

Μπορούν να επανεκλεγούν.

Ο αριθμός των ανανεώσιμων μελών ισούται με το ένα τρίτο του Διοικητικού Συμβουλίου για το τρέχον έτος, στρογγυλοποιημένος προς τα κάτω στον πλησιέστερο αριθμό (σε περίπτωση που είναι κάτω από 12) με ένα ελάχιστο ίσο με τον αριθμό των παραιτηθέντων μελών.

Τα επιλεγμένα μέλη είναι πρώτα στη σειρά τα παραιτηθέντα μέλη, έπειτα αυτά τα οποία εκλέχτηκαν πρώτα στο διοικητικό συμβούλιο.

Σε περίπτωση ισότητας όσον αφορά την ημερομηνία εκλογής, θα τεθεί το κριτήριο η ημερομηνία εγγραφής στην οργάνωση.

Σε περίπτωση διακοπών, η διοίκηση αντικαθιστά προσωρινά τα μέλη. Η οριστική τους αντικατάσταση λαμβάνει μέρος στην επόμενη γενική συνέλευση. Οι αρμοδιότητες των εκλεγμένων μελών διακόπτονται την περίοδο που θα έληγε η εκλογή των μελών που έχουν αντικατασταθεί.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικά από τα μέλη της διοίκησης και θα συμπληρώνεται χωρίς διαβούλευση με υποψηφιότητα.

Οποιοδήποτε μέλος του συμβουλίου το οποίο, χωρίς δικαιολογία, δεν θα έχει παραβρεθεί σε τρεις συνεχόμενες συνελεύσεις, θα μπορεί να θεωρηθεί ως παραιτηθέν.

Άρθρο 9 - Η Διοίκηση

Το διοικητικό συμβούλιο επιλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, μια διοίκηση αποτελούμενη από:

 • έναν πρόεδρο,
 • έναν γραμματέα,
 • έναν ταμία.

Η διοίκηση ανανεώνεται κάθε τρία έτη, τα μέλη της διοίκησης είναι επανεκλέξιμα.

Η πρώτη εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τους:

 • Anne Nicolas, γεννημένη στις 18 Φεβρουαρίου του 1971 στο Maisons-Lafittes (78) Γαλλία, γαλλικής εθνικότητας: πρόεδρος·
 • Damien Lallement, γεννημένος στις 21 Μαΐου του 1980 στη Lille (59) Γαλλία, γαλλικής εθνικότητας: ταμίας·
 • Arnaud Patard, γεννημένος στις 26 Ιανουαρίου του 1980 στο Harfleur (76) Γαλλία, γαλλικής εθνικότητας: γραμματέας.

Άρθρο 10 - Καθήκοντα των μελών της εκτελεστικής επιτροπής

10.1 -Ο πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αντιπροσωπεύει την οργάνωση σε όλες τις λειτουργίες στην κοινωνική ζωή και έχει όλες τις εξουσίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Έχει τα προσόντα να παρουσιαστεί στο δικαστήριο ως εναγόμενος στο όνομα της οργάνωσης και ως αιτών με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας με απλή πλειοψηφία.

Μπορεί να ασκήσει έφεση υπό τους ίδιους όρους.

Μπορεί μόνο να συμβιβαστεί με την έγκριση της εκτελεστικής επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

Προεδρεύει όλες τις συνελεύσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο ή, εάν δεν είναι διαθέσιμος, από το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας, από τον μεγαλύτερο σε ηλικία.

10.2 - Ο γενικός γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα πάντα σχετικά με την αλληλογραφία, καθώς και τα αρχεία του συλλόγου.

Γράφει τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, και γενικά, όλα τα κείμενα που αφορούν τη λειτουργία της οργάνωσης, με εξαίρεση αυτών που αφορούν τα λογιστικά.

Διατηρεί το ειδικό μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 5 του νομοσχεδίου της 1ης Ιουλίου 1901 και τα άρθρα 6 και 31 του διατάγματος της 16ης Αυγούστου 1901. Μεταφέρει τις διατυπώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα.

10.3 - Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της οργάνωσης.

Υπό την εποπτεία του Προέδρου, πραγματοποιεί οποιαδήποτε πληρωμή και να λαμβάνει κάθε πληρωμή προς την οργάνωση.

Διατηρεί τα λογιστικά βιβλία για όλες τις πράξεις που πραγματοποιούνται και δίνει αναφορά στην Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίνει κατά περίπτωση, τη διαχείρισή του.

Άρθρο 11 - Συνέλευση του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει όταν συγκαλείται από τον πρόεδρό τουλάχιστον μια φορά κάθε 6 μήνες ή έπειτα από αίτημα του ενός τετάρτου των μελών.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω πιστοποιημένου IRC (Internet Relay Chat).

Απαιτείται η παρουσία στο κατά ήμισυ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ώστε οι συζητήσεις να είναι έγκυρες.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των καταγεγραμμένων ψήφων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

Γίνεται καταγραφή πρακτικών των συνεδριών.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

Η καταγραφή τους γίνεται χωρίς κενά διαστήματα ή διαγραμμένα, σε αριθμημένες σελίδες και διατηρούνται στην έδρα της οργάνωσης.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ανατεθεί με τις ευρύτερες εξουσίες για να εγκρίνει όλες τις ενέργειες ή επιχειρήματα που αφορούν την οργάνωση και που δεν δεσμεύονται από την γενική συνέλευση.

Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις.

Επιβλέπει τη διαχείριση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί ζητήσει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους

Αποφασίζει για όλες τις εγγραφές και διαγραφές μελών της οργάνωσης.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Ταμία να κάνουν τις απαραίτητες αγορές, μεταβιβάσεις ή μισθώσεις για τη λειτουργία του συλλόγου.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εισπράξει πληρωμές αποζημίωσης.

οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τις αγορές, αλλαγές και μεταβιβάσεις των απαραίτητων ακινήτων για τους σκοπούς της οργάνωσης, την ανάληψη των υποθηκών επί των ακινήτων αυτών, μισθώσεις πέραν των εννέα ετών, μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας και δανείων θα πρέπει να εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 12 - Τακτική γενική συνέλευση

Η γενική συνέλευση περιλαμβάνει τα ιδρυτικά μέλη, τα ενεργά μέλη, τα επίτιμα μέλη και τα ευεργετικά μέλη της οργάνωσης, αν έχουν ενήμερη συνδρομή.

Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από το κλείσιμο της πράξης και κάθε φορά που συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο, ή κατόπιν αιτήματος του ενός τετάρτου των μελών.

Για όλες τις συνεδριάσεις, οι συγκλήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται 10 ημέρες νωρίτερα και να αναφέρεται η ημερήσια διάταξη. Οι συγκλήσεις πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της οργάνωσης.

Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος προεδρεύει της γενικής συνέλευσης.

Πρόεδρος εκθέτει την ηθική κατάσταση του συλλόγου.

Ο ταμίας δίνει αναφορά της διαχείρισης σε μια οικονομική αναφορά που υποβάλει για έγκριση στη γενική συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει υπόψιν της τις αναφορές της διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου.

Εγκρίνει τους λογαριασμούς για το περασμένο οικονομικό έτος, ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, διαβουλεύεται με τα ερωτήματα που έθεσε στην ημερήσια διάταξη και προβαίνει, αν υφίσταται, στην ανανέωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων. Ωστόσο, η απομάκρυνση μελών από το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζεται με μια πλειοψηφία του ενός τρίτου.

Η απαρτία της γενικής συνέλευσης καθορίζεται σε 50% των παρόντων μελών και των εκπροσωπημένων. Κάθε μέλος δεν μπορεί να λάβει πάνω από 2 αρμοδιότητες.

Η μυστική ψηφοφορία εγκρίνεται αν ένα μέλος το ζητήσει.

Η μέθοδος της ψηφοφορίας καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τις αγορές, αλλαγές ή μεταβιβάσεις ακινήτων απαραίτητων για τους σκοπούς της οργάνωσης, η υποθήκευση των ανωτέρω ακινήτων, οι ενοικιάσεις άνω των εννέα ετών, οι μεταβιβάσεις της ιδιοκτησίας και των δανείων υπόκεινται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Τα πρακτικά των αποφάσεων των συνελεύσεων καταγράφονται από τον γενικό γραμματέα σε ένα μητρώο και υπογράφονται από αυτόν και τον πρόεδρο.

Άρθρο 13 - Έκτακτη γενική συνέλευση

Το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από τη γενική συνέλευση, με πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, ή με πρόταση του 20% τουλάχιστον των μελών εκ των οποίων συντελείται η γενική συνέλευση.

Στη μια ή στην άλλη περίπτωση, οι προτάσεις τροποποίησης καταγράφονται στα πρακτικά της επόμενης γενικής συνέλευσης, η οποία πρέπει να αποσταλεί σε όλα τα μέλη της συνέλευσης τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα.

Στη γενική συνέλευση μπορούν να παρθούν έγκυρες αποφάσεις μόνο αν το ένα τρίτο των μελών είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται μια δεύτερη συνέλευση, με τα ίδια πρακτικά, με το λιγότερο 15 μέρες καθυστέρηση.

Δεν απαιτείται απαρτία στη δεύτερη σύγκληση.

Το καταστατικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη σύγκληση, αν δεν υπάρχει πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών.

Άρθρο 14 - Διάλυση της οργάνωσης

Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί,με τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω, με σκοπό της απόφασης τη διάλυση του σωματείου.

Η απόφαση μπορεί να παρθεί μόνο αν είναι παρόν τα μισά από τα ενεργά μέλη.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, γίνεται νέα σύγκληση, με τα ίδια πρακτικά, με καθυστέρηση δεκαπέντε ημερών.

Για τη δεύτερη σύγκληση δεν απαιτείται απαρτία.

Η διάλυση της οργάνωσης για να λάβει χώρα θα πρέπει να ψηφιστεί, για την πρώτη όπως και για τη δεύτερη σύγκληση, με πλειοψηφία των δυο τρίτων των παρόντων μελών.

Η Γενική Συνέλευση καθορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές υπεύθυνους για τη ρευστοποίηση του παθητικού και του ενεργητικού της οργάνωσης.

Αναθέτει το καθαρό υπόλοιπο του ενεργητικού σε ένα ή περισσότερα ανάλογα ιδρύματα, ή σε οποιοδήποτε ίδρυμα αποφασίσει με εξαίρεση των μελών της οργάνωσης.

Ο ή οι εκκαθαριστές είναι υπεύθυνοι να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το νόμο και τους κανονισμούς.

Άρθρο 15 - Πόροι

Οι πόροι της οργάνωσης αποτελούνται από:

 • βοήθεια κυρίως οικονομική που διατίθεται στην οργάνωση από οποιοδήποτε ηθικό ή φυσικό πρόσωπο,
 • δωρεές από οποιοδήποτε φυσικό ή ηθικό πρόσωπο,
 • εισόδημα από την περιουσία της,
 • τις συνδρομές ή εγγραφές των μελών της όπως προβλέπεται από τη Γενική Συνέλευση,
 • τις επιχορηγήσεις από το κράτος, τις περιφέρειες, τους δήμους και των δημόσιων ιδρυμάτων,
 • πόρους που δημιουργήθηκαν κατ' εξαίρεση και, αν λαμβάνει χώρα, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής ( συλλογές, διαλέξεις, λαχνούς, συνεδριάσεις, εκθέσεις, κλπ., που επιτρέπονται για το όφελος της οργάνωσης),
 • πωλήσεις προς τα μέλη, και οποιοσδήποτε επιτρεπόμενος πόρος από το νόμο,
 • έσοδα από τις πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων ή την παροχή υπηρεσιών,
 • έσοδα βιομηχανικής ιδιοκτησίας («σήμα κατατεθέν»).

Άρθρο 16 - Εσωτερικοί κανονισμοί

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εφαρμόσει έναν εσωτερικό κανονισμό που θα πρέπει να γίνει δεκτός από τη Γενική Συνέλευση.

Τέτοιος κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τους όρους εκτέλεσης του παρόντος καταστατικού.

Μπορεί επίσης να καθορίσει διάφορα σημεία που δεν προβλέπονται από το καταστατικό.

Μετέπειτα, είναι πιθανόν να γίνουν τροποποιήσεις στον κανονισμό τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

Ο εσωτερικός κανονισμός επιβάλλεται σε όλα τα μέλη της οργάνωσης.

Άρθρο 17 - Νομική αρμοδιότητα

Το αρμόδιο δικαστήριο για οποιαδήποτε ενέργεια αφορά την οργάνωση είναι αυτό στο οποίο η οργάνωση έχει την έδρα της.