Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της άδειας χρήσης, ανατρέξτε εδώ.

Αυτή η μετάφραση της άδειας χρήσης είναι διαθέσιμη για ενημερωτικό σκοπό, νομική ισχύ έχει το επίσημο κείμενο της άδειας χρήσης στα αγγλικά.


Εισαγωγή

Το λειτουργικό σύστημα και τα διάφορα συστατικά του διαθέσιμα στη διανομή
Mageia ονομάζονται στο εξής «Προϊόντα Λογισμικού». Τα Προϊόντα Λογισμικού συμπεριλαμβάνουν,
αλλά όχι με περιοριστικό τρόπο, το σύνολο των προγραμμάτων, μεθόδους, κανόνες
και τεκμηρίωση σχετική με το λειτουργικό σύστημα και των διαφόρων συστατικών της
διανομής Mageia, καθώς και οποιονδήποτε εφαρμογών που διανέμονται από τους προμηθευτές της Mageia.

1. Άδεια Χρήσης

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο. Το έγγραφο αυτό είναι μια άδεια χρήσης
ανάμεσα σε εσάς (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και τη Mageia που αναφέρεται στα Προϊόντα Λογισμικού.
Με την εγκατάσταση, αναπαραγωγή ή χρήση των «Προϊόντων Λογισμικού» με οποιονδήποτε τρόπο
δέχεστε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης.
Αν διαφωνείτε με αυτήν την Άδεια Χρήσης δεν μπορείτε να προβείτε σε εγκατάσταση, αναπαραγωγή
ή χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των «Προϊόντων Λογισμικού».
Η συμφωνία της άδειας χρήσης θα τερματίζεται αυτομάτως σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται
στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
Αδείας. Με τη λήξη της άδειας, θα πρέπει αμέσως να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα των
Προϊόντων Λογισμικού.

2. Εγγύηση και περιορισμός εγγύησης

Τα Προϊόντα Λογισμικού και η τεκμηρίωση που τα συνοδεύει παρέχονται ως έχουν και χωρίς καμία
εγγύηση. Η Mageia αποποιείται κάθε ευθύνη αποζημίωσης ζημίας, άμεσης, ειδικής, τυχαίας
έμμεσης και κάθε φύσεως σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς
περιορισμό, οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε από την απώλεια κερδών, διακοπής εργασιών,
απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών ή άλλων χρηματικών απωλειών, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν καταδικαστικών αποφάσεων και τις αποζημιώσεις που θα καταβάλει ως απόφαση του
δικαστηρίου ακόμα και αν η Mageia ή κάποιος από τους προμηθευτές είχε ενημερωθεί
για την ύπαρξη ή την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ Ή ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Mageia ή κάποιος από τους προμηθευτές,
σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, τυχαίες, άμεσες ή έμμεσες,
οποιασδήποτε αποζημίωσης ζημιών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της αποζημίωσης
ή της απώλειας της επιχείρησης, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οικονομική ζημία,
τις δικαστικές αμοιβές και τις κυρώσεις που προκύπτουν από δικαστική απόφαση, ή οποιεσδήποτε
άλλες συνακόλουθες ζημίες που απορρέουν από την κατοχή και τη χρήση του λογισμικού ή
που απορρέουν από τη λήψη λογισμικού από μια από τις ιστοσελίδες της Mageia που
απαγορεύεται ή περιορίζεται σε ορισμένες χώρες από τους τοπικούς νόμους.
Αυτή η περιορισμένης ευθύνη, εφαρμόζεται, αλλά δεν περιορίζεται, στα ισχυρά κρυπτογραφικά συστατικά
που περιλαμβάνονται στα Προϊόντα Λογισμικού.
Ωστόσο, επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ή την ευθύνη για
επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

3. Η Άδεια GPL και οι Σχετικές Άδειες

Τα «Προϊόντα Λογισμικού» αποτελούνται από συστατικά που δημιουργούνται από τα διάφορα πρόσωπα ή οντότητες.
Οι περισσότερες από τις άδειες αυτές σας επιτρέπουν τη χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδιανομή των συστατικών
που καλύπτουν. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της άδειας χρήσης για κάθε συστατικό πριν από τη χρήση.
Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με ένα στοιχείο της άδειας θα πρέπει να απευθύνεται στον συνιστώσα δικαιοπάροχο ή τον προμηθευτή
και όχι στην Mageia.
Τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν από την Mageia διέπονται από την Άδεια GPL. Η τεκμηρίωση που έχει γραφτεί από την Mageia
υπόκειται στην άδεια «CC-By-SA».

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα για τα συστατικά μέρη των Προϊόντων Λογισμικού ανήκουν στους αντίστοιχους συντάκτες και προστατεύονται
από τον νόμο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύει για τα προγράμματα λογισμικού.
Η Mageia και οι προμηθευτές διατηρούν τα δικαιώματά τους για την αναπροσαρμογή ή την προσαρμογή
των προϊόντων λογισμικού, στο σύνολό τους ή κατά τμήματα, με όλα τα μέσα και για όλους τους σκοπούς.
«Mageia» και τα σχετιζόμενα με αυτά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Mageia.Org

5. Διέπον δίκαιο

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της συμφωνίας αυτής κρίνεται άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου,
αυτή η μερίδα εξαιρείται από την παρούσα σύμβαση. Θα εξακολουθήσετε να δεσμεύεστε, από τα άλλα τμήματα,
όπου έχει εφαρμογή, αυτή η συμφωνία.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας άδειας διέπονται από τους νόμους της Γαλλίας.
Όλες οι διαφορές σχετικά με τους όρους της παρούσας άδειας, θα ήταν προτιμότερο να
διευθετηθούν εκτός δικαστηρίων. Ως τελευταία λύση, η διαφορά θα παραπέμπεται στα
αρμόδια Δικαστήρια του Παρισιού - Γαλλία.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό το έγγραφο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Mageia.

Προσοχή σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Προσοχή : το ελεύθερο λογισμικό δεν εξαιρείται αδειών
και μερικά προγράμματα μπορεί να υπόκεινται σε άδειες ευρεσιτεχνίας στη χώρα σας.
Για παράδειγμα, οι αποκωδικοποιητές MP3 που περιλαμβάνονται μπορεί να απαιτούν μια άδεια για περαιτέρω χρήση
(βλ. www.mp3licensing.com για περισσότερες πληροφορίες).
Σε περίπτωση αμφιβολίας μίας άδειας, ελέγξτε την σχετική νομοθεσία
της χώρας σας.