Täpsemat teavet meie litsentsipoliitika kohta leiab siit.

Järgnev lõppkasutaja litsentsi tõlge on mõeldud ainult tutvumiseks;
igasuguste õiguslike probleemide puhul on juriidilise jõuga ainult
litsentsi ingliskeelne originaal, mis on distributsiooniga kaasas.


Sissejuhatus

Operatsioonisüsteemi ja erinevaid komponente, mida Mageia distributsioon pakub,
nimetatakse edaspidi "tarkvaratoodeteks". Tarkvaratooted sisaldavad muu hulgas
valikut programme, meetodeid, reegleid ja dokumentatsiooni, mis on seotud
operatsioonisüsteemi ja Mageia distributsiooni erinevate komponentidega,
samuti rakendusi, mida levitavad koos nende toodetega Mageia litsentsiandjad
või tarnijad.

1. Litsentsileping

Palun lugege järgnev dokument hoolikalt läbi. See kujutab endast
tarkvaratoodete suhtes kehtivat litsentsilepingut Teie ja Mageia vahel.
Mis tahes tarkvaratoote paigaldamise, kopeerimise või kasutamisega mis
tahes viisil olete sõnaselgelt ja täielikult nõustunud täitma käesoleva
litsentsilepingu tingimusi.
Kui Te ei ole nõus litsentsi mis tahes osaga, ei ole Teil õigust
tarkvaratooteid paigaldada, kopeerida ega kasutada.
Kõik katsed tarkvaratooteid paigaldada, kopeerida või kasutada viisil,
mis ei vasta käesoleva litsentsilepingu tingimustele, on õigustühised
ning tühistavad õigused, mida litsents Teile muidu annaks. Litsentsi
tühistumisel peate viivitamata hävitama kõik tarkvaratoodete koopiad.

2. Piiratud garantii

Tarkvaratooteid ja nendega kaasnevat dokumentatsiooni pakutakse
"nii, nagu ta on", seadusega lubatud ulatuses ilma garantiita.
Ei Mageia ega tema litsentsiandjad ega tarnijad ei ole mingil juhul,
nii palju kui seadused lubavad, vastutavad mitte mingisuguse erilise,
juhusliku, otsese või kaudse kahju eest (sealhulgas, aga mitte ainult,
kahju eest, mis kaasneb äritegevuse lakkamise või katkemise, rahalise kahju,
õigusabitasude ja kohtuotsusest tulenevate trahvide või muu tegevusest
tuleneva kahju eest), mis tuleneb tarkvaratoodete kasutamisest või
võimetusest neid kasutada, isegi kui Mageia või tema litsentsiandjad või
tarnijad on teadlikud niisuguse kahju võimalikkusest või esinemisest.

PIIRATUD VASTUTUS SEOSES MÕNES RIIGIS KEELATUD TARKVARA OMAMISE VÕI KASUTAMISEGA

Seadusega lubatud määral ei ole Mageia ega tema litsentsiandjad ega tarnijad
mingil juhul vastutavad mitte mingisuguse erilise, juhusliku, otsese
või kaudse kahju eest (sealhulgas, aga mitte ainult, kahju eest,
mis kaasneb äritegevuse lakkamise või katkemise, rahalise kahju,
õigusabitasude ja kohtuotsusest tulenevate trahvide või muu tegevusest
tuleneva kahju eest), mis tuleneb selliste tarkvarakomponentide omamisest
või kasutamisest või selliste tarkvarakomponentide allalaadimisest mõnelt
Mageia saidilt, mis on keelatud mõne riigi kohaliku seadusega.
See piiratud vastutus kehtib muu hulgas tarkvaratoodetes leiduvatele tugevatele
krüptograafilistele komponentidele.
Et mõnes õigusruumis ei ole lubatud välistada või piirata vastutust tuleneva
või juhusliku kahju eest, ei pruugi käesolev piirang Teie suhtes kehtida.

3. GPL-litsents ja sellega seotud litsentsid

Tarkvaratooted koosnevad komponentidest, mille on loonud eri isikud või
organisatsioonid.
Enamik litsentse lubab Teil kasutada, kopeerida, kohandada või edasi
levitada komponente, mille kohta need käivad. Palun tutvuge põhjalikult
kõigi komponentide litsentsilepingu tingimustega enne nende komponentide
kasutamist. Kõik küsimused komponendi litsentsi kohta tuleb esitada
komponendi litsentsiandjale või tarnijale, mitte aga Mageiale.
Mageia arendatud programmid on litsentsitud GPL-litsentsiga. Mageia
kirjutatud dokumentatsioon on litsentsitud "CC-By-SA" litsentsiga.

4. Intellektuaalomandi õigused

Kõik tarkvaratoodete komponentide õigused kuuluvad nende autoritele ning
on kaitstud tarkvaraprogrammide kohta käivate intellektuaalomandi ja
autoriõiguse seadustega.
Mageia ja tema litsentsiandjad ja tarnijad jätavad endale õiguse muuta
või kohandada tarkvaratooteid tervikuna või osaliselt mis tahes viisil
ja mis tahes eesmärgil.
"Mageia" ja temaga seotud logod on Mageia.Org-i kaubamärgid.

5. Kehtivad seadused

Kui mõni käesoleva lepingu osa peaks kohtuotsusega tunnistatama tühiseks,
ebaseaduslikuks või mitterakendatavaks, kaotab see osa lepingust kehtivuse.
Teised lepingu osad kehtivad Teie suhtes edasi.
Käesoleva litsentsilepingu tingimused on kooskõlas Prantsusmaa seadustega.
Kõik vaidlused käesoleva litsentsi tingimuste üle tuleks võimaluse korral
lahendada kohtuväliselt. Kui see ei õnnestu, tuleb pöörduda sobiva
kohtuasutuse poole Prantsusmaal Pariisis.
Kõigi käesoleva dokumendiga seotud küsimuste korral
pöörduge palun Mageia poole.

Hoiatus patentide kohta

Hoiatus: vaba tarkvara ei pruugi tingimata olla patendivaba
ning osa kaasa pandud vabast tarkvarast võib olla
Teie riigis kaetud patentidega.
Näiteks MP3 dekooderid võivad nõuda kasutamiseks litsentsi
(vaadake lähemalt www.mp3licensing.com).
Kui te pole kindel, kas Teie puhul patendid kehtivad,
uurige oma riigi seadusi.