Versiunea originală și definitivă (în franceză) este disponibilă la gitweb.mageia.org/org/constitution. Acestea pot fi îmbunătățite. Nu ezitați să ne trimiteți adagiile dumneavoastră; vedeți cum în README.

Aceasta este o traducere a statutului asociației Mageia.Org. Deoarece asociația a fost înregistrată în Franța, acesta a fost scris în limba franceză. Ca urmare, această traducere este pur informativă și pentru transparență, Actul juridic fiind constituit de versiunea în limba franceză. Puteți accesa versiunea originală în limba franceză de mai jos

Asociație conformă cu Legea Asociațiilor (în limba franceză) din 1901

Mageia.Org

Strada Terrasse 8B 75017 Paris Franța

Statutul

Subsemnații:

 • Anne Nicolas,
 • Arnaud Patard,
 • Damien Lallement,
 • Nicolas Vigier,
 • Olivier Blin,
 • Romain d'Alverny,
 • Séverine Wiltgen,
 • Frédéric Cuif,
 • Olivier Méjean,
 • Colin Guthrie,
 • Thomas Backlund,
 • Anssi Hannula,
 • Raphaël Gertz,
 • Jérôme Quelin,
 • Wolfgang Bornath,
 • Josep L. Guallar-Estevem,
 • Michael Scherer,

membrii fondatori doresc să constituie o asociație conformă Legii din 1 iulie 1901.

Articolul 1 - Constituția

O asociație voluntară guvernată de legea franceză din 1 iulie 1901 și decretul francez din 16 august 1901, se constituie între Subsemnații, precum și orice persoană care aderă la prezentul statut.

Articolul 2 - Denumire

Asociația are următorul nume: Mageia.Org.

Articolul 3 - Scop

Asociația este una de cultură și tehnologie a informației pe o bază non-profit guvernată de termenii legii franceze a Asociațiilor din 1901.

Scopul acestei asociații este de:

 • a organiza, dezvolta și promova sistemul de operare gratuit (liber) Mageia, proiectelor gratuite de software derivate și conexe;
 • a coordina comunitățile învecinate acestor proiecte.

Articolul 4 - Sediul social

Sediul social al asociației este în Paris, Franța:

Mageia.Org
8B strada Terrasse
75017 Paris
Franța

Sediul social poate fi transferat în orice moment prin simpla rezoluție a Consiliului.

Activitățile asociației pot fi exercitate în orice loc din afara birourilor sale.

Articolul 5 - Durata

Durata asociației este nelimitată, începînd de la semnarea statutului.

Anul financiar rulează de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie.

Articolul 6 - Structura asociației

Asociația este compusă din:

 • membrii fondatori,
 • membrii de onoare,
 • membrii de binefacere,
 • membrii donatori,
 • membrii activi.

Membrii fondatori sunt persoane reale care au instigat fondarea asociației.

Distincția de membru de onoare poate fi dată de către adunarea generală pentru persoanele care prestează sau au prestat servicii semnificative pentru asociație. Acest titlu le conferă celor care l-au obținut dreptul de a participa în adunarea generală, fără a fi nevoie să plătească nici o contribuție financiară. Ei participă la adunările generale numai cu vot consultativ și nu pot fi aleși.

Membrii binefăcători sunt cei care plătesc un abonament anual stabilit în fiecare an de către consiliul administrativ. Ei participă la adunările generale numai cu vot consultativ și nu pot fi aleși.

Membrii donatori sunt oameni care donează punctual. Ei nu participa la adunările generale și nu pot fi aleși.

Membrii activi sunt persoanele alese de consiliul administrativ după propunere de sponsorizare de către un alt membru activ. Ei sunt oameni implicați în viața asociației, fie prin activitatea lor binevoitoare sau prin exercitarea unei funcții în cadrul asociației. Ei participă la adunarea generală cu vot deliberativ și pot fi aleși.

Membrii fondatori sunt membri ce au activat la fondarea asociației.

În cazul în care un membru activ nu a participat sau nu a fost reprezentat în ultimele două adunări generale, el devine un membru de onoare //de facto//.

Articolul 7 - Pierderea calificării de membru

Calificarea de membru se pierde ca urmare a:

 • trimiterii a unei scrisori adresată Președintelui;
 • decesului;
 • excluderii pronunțate de consiliul administrativ ca urmare a neplății   cotizației sau a unei infracțiuni dăunătoare intereselor morale și materiale   ale asociației după ce a fost fost invitat,   prin scrisoare recomandată, să se prezinte în fața consiliului de administrație   în scopul de a oferi o explicație.
 • excluderii pronunțate de consiliul administrativ pentru motive serioase.

Articolul 8 - Consiliul de administrație

Asociația este condusă de un Consiliu de Administrație format din cel puțin 6 membri și nu mai mult de 12 membri, desemnați de către adunarea generală și sunt aleși dintre membrii activi.

Membrii consiliului de administrație sunt aleși pe trei ani, re-electibili în fiecare an cu o treime.

Ulterior, acestea sunt re-electibili.

Numărul membrilor re-electibili este egal cu a treia parte din numărul membrilor din consiliul anului actual, rotunjit la cel mai apropiat număr (în cazul în care sunt mai puțin de 12), cu un minimum egal cu numărul de membrii demisionari. Membrii selectați sunt primii în ordine în calitate de membri demisionari, urmați de cei ai căror ultime alegeri în consiliul administrativ este cea mai veche. În cazul datelor electorale egale, acela sau aceia ale căror afiliere la asociație este cea mai veche va fi menținută.

În cazul locurilor vacante, consiliul de administrație prevede provizoriu înlocuirea membrilor săi. Înlocuirea lor definitivă va fi prevăzută la adunarea generală următoare. Împutrnicirile membrilor astfel aleși iau sfîrșit la data la care mandatul membrilor înlocuiți s-ar fi încheiat.

Primul consiliu de administrație este format numai dinmembrilor membrii comitetului executiv și va fi finalizat fără o consultare, prin cooptarea.

Fiecare membru al consiliului, care nu a participat la trei reuniuni consecutive fără să fi fost scuzat, poate fi considerat ca demisionat.

Articolul 9 - Comitetul executiv

Consiliul de administrație alege un comitet executiv prin vot secret, din rîndul membrilor săi și alcătuit din:

 • un președinte,
 • un secretar,
 • un trezorier.

Comitetul executiv este reînnoit la fiecare trei ani, membrii sunt re-elegibili.

Primul comitet executiv este alcătuit din:

 • Anne Nicolas, născută în data de 18 februarie 1971 la Maisons-Lafittes (78), Cetățenie franceză: președinte;
 • Damien Lallement, născut în data de 21 mai 1980 la Lille (59),   Cetățenie franceză: trezorier;
 • Arnaud Patard, născut în data de 26 ianuarie 1980 la Harfleur (76),   Cetățenie franceză: secretar.

Articolul 10 - Îndatoririle membrilor Comitetului executiv

10.1 - Președintele numește reuniunea consiliului de administrație.

El reprezintă asociația pentru toate funcțiile în viața socială și deține toate competențele necesare în acest sens.

El este calificat să apară în instanță în calitate de pîrît, în numele asociației și în calitate de reclamant, cu autorizarea simpla a majorității consiliului de administrație.

El poate face apel în aceleași condiții.

El poate face compromisuri numai cu autorizarea simpla a majorității comitetului executiv.

El prezidează toate adunările. În caz de absență sau boală, el se înlocuiește de vice-președinte sau, în cazul în care nu se poate, de membrul senior al consiliului de administrație, în caz de egalitate - de cele mai vechi membru.

10.2 - Secretarul General este responsabil de tot ceea ce legate de corespondență, precum și înregistrări ale asociației.

El scrie proceseleverbale ale adunărilor, inclusiv ale consiliului de administrație, și, în general, înscrierile cu privire la funcționarea asociației, cu excepția contabilității.

El este responsabil de registrul special prevăzut de articolul 5 din Legea din 1 iulie 1901, precum și articolele 6 și 31 din Decretul din 16 august 1901. El asigură executarea formalităților prevăzute în aceste articole.

10.3 - Trezorier este responsabil de tot ceea ce este legat de administrarea activelor asociației.

Sub supravegherea președintelui, el efectuează orice plăți și primește orice sume datorate asociației.

El este responsabil pentru contabilizarea tuturor operațiunilor pe care le desfășoară și le prezintă la adunarea generală anuală, care, la rîndul său, aprobă administrația sa în măsura în care este necesar.

Articolul 11 - Reuniunea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administrație se întrunește la convocarea președintelui: cel puțin o dată la 6 luni sau la cererea unui sfert din membrii sai.

Consiliul de administrație poate organiza reuniuni valide prin teleconferință sau prin autentificare IRC (Internet Relay Chat).

Prezența a jumătate din membrii consiliului de administrație este necesară pentru ca deliberările să fie valide.

Deciziile sunt luate cu principiul majorității din voturilor înregistrate.

În caz de egalitate de voturi, președintele are vot decisiv.

Procesele verbale ale ședințelor sunt înregistrate.

Procesele verbale se semnează de către președinte și trezorier. Ele sunt scrise fără lacune sau modificari pe foi numerotate și se păstrează la biroul înregistrat al asociației.

Consiliul de administrație este investit cu cele mai mari puteri de a executa sau pentru a îndreptăți toate faptele sau operațiunile care îndeplinesc scopurile asociației și care nu sunt rezervate adunării generale.

Convoacă adunarea generală.

Supraveghează administrarea membrilor comitetului executiv și le poate solicita contabilitatea faptele lor.

Decide cu privire la admiterea sau expulzarea membrilor asociației.

Îndreptățește președintele și trezorierul de orice cumpărare, transferuri sau inchirieri necesare pentru funcționarea asociației.

În plus, membrii consiliului de administrație pot primi o rambursare a cheltuielilor.

Deliberările consiliului de administrație cu privire la achiziția de bunuri, schimburi și transferuri necesare scopului asociației, preluarea de ipoteci pe aceste proprietăți, contractele de închiriere de peste nouă ani, transferurile de posesie și împrumuturile trebuiesc aprobate de către adunarea generală.

Articolul 12 - Reuniune normală a adunării generale

Adunarea Generală este compusă din membrii fondatori, membrii activi, membrii onorifici și membrii benefactori ai asociației, cu abonamentele plătite.

Acesta se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult șase luni de la închiderea contabilității anulale și de fiecare dată cînd este convocată de către consiliul de administrație, sau la cererea a cel puțin unui sfert din membrii săi.

Pentru fiecare reuniune, convocarea trebuie să fie trimisă cu 10 zile în avans și să conțină ordinele sale de zi. Apelurile sunt trimise prin e-mail și prin afișarea lor pe site-ul asociației.

Ordinea de zi este stabilită de către consiliul de administrație.

Președintele prezidează adunarea generală.

Președintele descrie starea relațiilor asociației.

Trezorierul prezintă administrarea într-un raport financiar pe care îl înaintează spre aprobarea adunării generale.

Adunarea generală se familiarizează cu rapoartele consiliului de administrație.

Acesta aprobă raportul financiar al contabilității anului precedent, votează bugetul anului viitor, deliberează întrebările despre ordinea de zi și, dacă este cazul, votează reînnoirile membrilor din consiliul de administrație.

Toate deliberările adunării generale sunt luate de majoritatea simplă din voturile exprimate. Cu toate acestea, concedierile de la consiliul de administrație sunt decise de către o majoritate de trei sferturi.

Cvorumulul adunării generale este stabilit la 50% din membrii prezenți și reprezentați. Orice membru nu are dreptul la mai mult de două voturi.

Votul secret este adoptat în cazul în care un membru îl cere.

Condițiile de vot sunt definite în fiecare an de către consiliul de administrație.

Deliberările consiliului de administrație, privind dobîndirea de proprietății, transferul și alienările necesare scopului asociației, asumarea de o ipotecă pe aceeste proprietăți, închirieri de peste nouă ani, înstrăinarea de posesilor și împrumuturile trebuie să fie aprobate de către adunarea generală.

Deliberările proceselor verbale ale ședințelor sunt înregistrate de către secretar într-un registru și semnat de către el și președintele.

Articolul 13 - Adunarea Generală Extraordinară

Statutul poate fi modificat de către adunarea generală, la instigarea consiliului de administrație, sau la instigarea a cel puțin 20% din membrii care participă la adunarea generală.

În fiecare caz, modificările propuse sunt înregistrate în ordinea de zi a următoarei adunări generale, care trebuie să fie trimisă fiecărui membru al adunării cu două săptămîni înainte.

Deliberările adunarii generale extraordinare sunt invalide dacă nu sunt prezenți sau reprezentați cel puțin o treime dintre membrii săi.

În cazul în care acest cvorum nu este atins, o a doua adunare generală este apelată cu aceeași ordine de zi, cu o întîrziere de cel puțin două săptămîni.

Nu este necesar nici un cvorum pentru al doilea apel.

Statutul poate fi modificat numai cu o majoritate de două treimi din membrii prezenți, atît după prima și după a doua convocare.

Articolul 14 - Dizolvarea

Adunarea generală poate fi chemată în aceleași condiții ca mai sus, pentru a pronunța opinia despre dizolvarea asociației.

Deliberările nu sunt valabile dacă nu sunt prezenți sau reprezentați cel puțin jumătate dintre membrii săi.

În cazul în care acest cvorum nu este atins, se cheamă o a doua adunare, cu aceeași ordine de zi, după o perioadă minimă de două săptămîni.

Pentru a doua convocare cvorumul nu este necesar.

Dizolvarea asociației poate fi aprobat numai cu o majoritate de cel puțin două treimi din membrii prezenți, atît după primul și după al doilea apel.

Adunarea generală alege unul sau mai mulți lichidatori responsabil/i pentru lichidarea activelor și a datoriilor asociației.

Oferă activele nete la una sau mai multe organizații similare, sau la orice organizație la care va decide, dar cu excepția membrilor asociației.

Lichidatorul/i efectuează toate declarațiile și formalitățile de publicitate prevăzute de legile și reglementările în vigoare.

Articolul 15 - Resurse

Resursele Asociația sunt alcătuite din:

 • ajutoare, în cea mai mare parte financiare, care pot fi puse la dispoziția asociației   de către orice persoană fizică sau juridică;
 • donații primite de persoane fizice sau juridice;
 • venituri din active;
 • subcripții sau inscripții ale membrilor săi, care sunt stabilite de către adunarea generală;
 • subvenții de stat, de la autoritățile departamentale sau comunale,   și de la întreprinderile publice;
 • resursele creat în mod excepțional și în măsura în care este necesar   cu orice acord de către autoritățile (colectii, prelegeri, tombole,   reuniuni, spectacole, etc., autorizate pentru profitul asociației);
 • vînzările către membrii;

precum și orice alte resurse autorizate prin lege

 • veniturile din vînzările de active sau din serviciilor prestate
 • veniturile din Proprietate Industrială ("marcă").

Articolul 16 - Regulamente interne

Consiliul de administrație poate stabili regulamente interne, care vor fi aprobate de adunarea generală.

Astfel de reglementări, dacă este cazul, vor specifica modalitățile de executare a prezentului statut.

Ele pot stabili în mod egal orice puncte care nu sunt prevăzute în prezentul statut.

Ulterior, va fi posibilă actualizarea normelor interne prin modificările pe care consiliul de administrație va trebui să le depună spre aprobarea adunării generale.

Reglementările interne sunt aplicabile pentru toți membrii asociației.

Articolul 17 - Competențe legale

Instanța competentă pentru toate acțiunile referitoare la asociația este cea în a cărei zonă se află sediul social al asociației.