Projekt Mageia je živé spoločenstvo, otvorené pre každého. Chceme, aby toto spoločenstvo bolo pekným miestom ako pre novo príchodzích, tak i pre terajších členov, v ktorom sa všetci cítia pohodlne a sú prijímaní nezávisle na druhu alebo veľkosti ich príspevku.

V komunite Mageia pracujú ľudia z celého sveta spoločne na vývoji operačného systému zo slobodného softvéru. Je to možné vďaka podpore, tvrdej práci a nadšeniu tisícov ľudí, vrátane tých, ktorí Mageiu vyvíjajú a používajú, a rovnako tak vďaka členom ostatných slobodných softvérových projektov.

Tento dokument obsahuje predpisy, ktoré majú zaistiť účinnú spoluprácu zúčastnených v kladnom a podnetnom ovzduší. Zároveň osvetľuje, ako môžeme jeden druhého podporiť a posilniť.

Tieto pravidlá správania sú zdieľané všetkými prispievateľmi a používateľmi, ktorí sú zapojení do projektu Mageia a jeho komunitných služieb.

Prehľad

Tieto pravidlá správania ukazujú súhrn zdieľaných hodnôt a myslenia zakladajúci sa na zdravom rozume v našej komunite. Základné spoločenské myšlienky, ktoré držia pokope nás projekt, zahŕňajú:

Tieto pravidlá správania sa odrážajú všetkými prijaté správanie sa člena komunity Mageia, na akomkoľvek fóre, poštovom zozname, stránkach Wikipédie, internetových stránkach, kanáli IRC, pri verejnom stretnutí alebo v písomnom styku, ktoré súvisia s projektom Mageia a jeho službami. Komunita koná v súlade so štandardami zapísanými v týchto pravidlách správania sa a tieto štandardy bude brániť v prospech komunity. Vedúci akejkoľvek pracovnej skupiny projektu Mageia majú oprávnenie odoprieť prístup ktorejkoľvek osobe, ktorá opakovane porušuje nami zdieľané pravidlá správania sa, alebo, ak je to nevyhnutné, môže byť záležitosť predložená koncilu Mageie a odovzdaná ku konečnému rozhodnutiu.

Buďte ohľaduplní.

Vaše činy a práca ovplyvnia a budú používané inými ľuďmi a vy budete na oplátku závisieť na činoch a práci ostatných. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré urobíte, ovplyvní ostatných členov komunity a očakávame, že si budete vedomí zodpovednosti a budete podľa toho konať, keď budete robiť rozhodnutia.

Ako prispievateľ zaistite, že máte plné uznanie pre prácu ostatných a majte stále na pamäti, ako vaše zmeny ovplyvnia ostatných. Tiež sa očakáva, že sa budete stále snažiť držať sa rozvrhu projektu a predpisov.

Ako používateľovi by vám malo byť jasné, že prispievatelia dávajú do svojich úloh mnoho práce a času a sú na ne patrične hrdí. Ak vás niekedy nejaká vec znechutí, budú vaše problém,y najpravdepodobnejšie vyriešené, keď budete môcť všetkým zúčastneným dodať presnú a slovami zdvorilo vyjadrenú informáciu.

Buďte úctiví.

Pre zdravú komunitu Mageie je dôležité, aby sa jej členovia cítili dobre a prijímaní. Pre to je celkom nevyhnutný vzájomný ohľad. V prípade, že sa vyskytnú nejaké rozdielne názory, mali by ste vychádzať v prvom rade z toho, že ľudia majú dobré úmysly.

Nestrpíme osobné útoky, rasizmus, sexizmus, či akúkoľvek inú podobu diskriminácie. Nesúhlasu sa nemožno z času na čas vyhnúť, ale ten kto chce, aby bol naň braný ohľad, musí mať rešpekt k názoru ostatných. Ohľad na iných ľudí, ocenenie ich práce, ich príspevku a predpoklad dobrého úmyslu vedie k tomu, že sa členovia komunity cítia dobre a prijímaní a že výsledkom je opäť väčšia motivácia a výkonnosť.

Očakávame, že členovia nášho spoločenstva budú pri jednaní s ďalší prispievateľmi, používateľmi a komunitami ohľaduplní. Vždy pamätajte na to, že Mageia je medzinárodný projekt a že vy nemusíte poznať dôležité stránky iných kultúr.

Buďte spolupracujúci.

Hnutie slobodného softvéru závisí na spolupráci: To napomáha zamedzeniu zdvojovania úsilia, zatiaľ čo sa zlepšuje kvalita vytváraného softvéru. Aby ste sa vyhli nedorozumeniu, pokúste sa vyjadrovať zrozumiteľne, stručne a výstižne, keď žiadate o pomoc, alebo ju dávate. Dávajte si pozor na to, že je ľahké neporozumieť emailom (najmä keď nie sú písané vo vašom materinskom jazyku). Ak sa niečo zdá byť nejasné, žiadajte o objasnenie; pamätajte na prvé pravidlo - najprv predpokladajte, že za slovami a činmi druhého je dobrý úmysel.

Ako členovia by ste sa mali stále usilovať o spoluprácu s ostatnými členmi komunity, rovnako tak s ďalšími komunitami (napríklad nadradené projekty), za predpokladu, že sa zaujímajú o vašu prácu, alebo závisia na prácu, ktorú robíte. Vaša práca by mala byť ľahko pochopiteľná a vracať sa naspäť ku spoločenstvu tak rýchlo, ako je to len možné (i vtedy, keď nie je celkom dokončená). V tom prípade, že si v nejakom projekte prajete pracovať na niečom novom, uvedomte tento projekt o vašich myšlienkach a pokroku.

Nie vždy je pri vykonávaní nejakej predstavy možné dosiahnuť spoločnú zhodu, takže nemajte pocit, že ju musíte dosiahnuť predtým, než ste začali s prácou. Avšak mali by ste zaistiť, že okolitý svet bude informovaný o vašej práci a zverejňujte ju spôsobom, ktorý ľuďom zvonka umožní jej vyskúšanie, preberanie a prispenie k vášmu úsiliu.

Do každého projektu prichádzajú i odchádzajú prispievatelia. Keď hodláte úplne alebo čiastočne ukončiť alebo obmedziť spoluprácu na projekte, mali by ste tak učiniť s dobrou vôľou pri tom, čo ste dosiahli a počínať si zodpovedne voči ďalším, ktorí prídu po vás, aby ďalej pracovali na projekte.

Pre vás ako pre používateľa je dôležitá spätná väzba, rovnako ako jej podoba. Ľahkomyseľné poznámky môžu zraniť a vziať chuť iným členom komunity, ale uvážlivý rozhovor o problémoch môže prinášať kladné výsledky. Povzbudivé slovo môže robiť zázraky.

Buďte vecní.

Mageia je vecná, pragmatická komunita.

Ceníme si hmatateľné výsledky nad to mať v rozhovore posledné slovo. Hájime naše základné hodnoty ako je sloboda a ohľaduplná spolupráca, ale nenecháme sa odviesť rozhovormi o malichernostiach od snahy o dôležitejšie výsledky. Sme otvorení návrhom a vítame riešenia bez ohľadu na ich pôvod. Pri pochybnostiam radšej podporujte užitočné a uskutočniteľné riešenie, než riešenie, ktoré je síce teoreticky výhodné, ale nie je uskutočniteľné. Používajte nástroje a postupy, ktoré pomôžu prácu dokončiť. Nechajte rozhodnutia urobiť tých, ktorí robia zodpovedajúcu prácu. Ak sa vynoria zdanlivo neriešiteľné ťažkosti, spojte sa s vedúcim príslušnej skupiny. V prípade nutnosti sa možno poradiť i s koncilom Mageie.

Podporujte ostatných členov v komunite.

Naša komunita je postavená na vzájomnom ohľade, spolupráci a zodpovednom, vecnom správaní sa. Niekedy je treba hájiť tieto hodnoty a iní členovia komunity môžu potrebovať pomoc.

Ak zažijete, že boli napadnuté iné osoby, myslite najprv na to, ako im môžete osobne pomôcť ku náprave a zmiereniu. Ak cítite, že situácia presahuje vašu schopnosť osobne pomôcť, môžete sa osobne spýtať tejto obeti, či je potrebný oficiálny zákrok; či si ho praje. Podobne by ste mali podporiť kohokoľvek, kto javí znaky prepracovanosti, buď kvôli napätiu spôsobenému prácou, alebo osobným problémom.

Pri objavení sa ťažkostí by ste mali tých, ktorých sa týkajú, najprv priateľsky upozorniť na spoločné pravidlá správania sa. Vedúci sa vyznačujú svojím správaním a môžu ísť dobrým príkladom v čele prác na riešení vecí v láskavom duchu, predtým než sa vystupňujú tieto záležitosti.

Získajte podporu od ostatných členov v komunite.

Čas od času sa vyskytujú politické či technické nezhody. Naša komunita nie je v tomto ohľade žiadnou výnimkou. Cieľom nie je vyhnúť sa nezhodám alebo odlišným pohľadom, ale riešiť ich konštruktívne. Mali by ste sa kvôli riešeniu nezhôd obrátiť priamo na komunitu a hľadať tu radu a tam, kde je to možné, poradiť sa so skupinami, ktoré sú priamo zapojené.

Dobre si rozmyslite, či chcete, aby sa nejaký spor vymkol až do verejnej hádky. Ak je to nevyhnutné, môžete kvôli vyhnutiu sa vystupňovaniu citov poprosiť o sprostredkovanie a urovnanie. Rozdiely sa pokúste vyriešiť. Ak cítite, že ste napadnutí vy alebo alebo vaša práca, vezmite si čas na nadýchnutie sa predtým, než napíšete rozpálenú odpoveď. Pri veľmi citovo vypätom spôsobe dorozumievania urobíte dobre, ak sa cez noc vyspíte - čas na rozmyslenie je väčšinou to, čo je potrebné. Ak naozaj chcete ísť inou cestou, potom vám odporúčame zverejniť vaše myšlienky a vašu prácu, takže budú môcť byť preskúšané a zhodnotené ostatnými.

Tento dokument je licencovaný pod Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0 License (parent version).