Ďalšie informácie o našej licenčnej politike získate tu here.

VAROVANIE: Toto je voľný neautorizovaný preklad originálnej licencie v anglickom jazyku.
Ak súhlasíte s nižšie uvedenou licenciou, súhlasíte s jej anglickým originálom, ktorý je možné
získať na inštalačnom CD.


Úvod

Operačný systém a rôzne iné súčasti dostupné v distribúcii Mageia, budú ďalej
nazvané "softvérové produkty". Softvérové produkty, ktoré obvykle obsahujú, ale
nie sú obmedzené len na súbor programov, metód, pravidiel a dokumentácie, vzťahujúcej sa
k operačnému systému a rôznych súčastí distribúcie Mageia.

1. Licenčná zmluva

Prosíme vás, aby ste si nasledujúci dokument pozorne prečítali. Tento dokument je licenčnou zmluvou
medzi vami a Mageia, ktorý sa vzťahuje k softvérovým produktom.
Nainštalovaním, vytváraním kópií alebo používaním softvérového produktu za akýmkoľvek účelom,
automaticky akceptujete a plne súhlasíte so všetkými bodmi tejto licencie.
Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek bodom licencie, nie je vám povolené inštalovať, kopírovať alebo
používať softvérový produkt.
Akýkoľvek pokus inštalovať, vytvárať kópie alebo používať softvérový produkt spôsobom, ktorý
nezodpovedá tejto licencii, je jej porušením a ruší vaše práva zaručované touto licenciou.
V prípade porušenia licencie musíte bezodkladne zničiť všetky kópie softvérového
produktu.

2. Obmedzená záruka

Softvérové produkty a priložená dokumentácia sú poskytovaná "tak ako je", bez akejkoľvek
záruky v medziach umožnených zákonom.
Mageia nebude za žiadnych okolností a v medziach umožnených zákonom zodpovedať
za žiadne zvláštne, náhodné, priame alebo nepriame škody (vrátane straty obchodných pohľadávok,
prerušenie obchodnej činnosti, finančnej straty, zákonných poplatkov a pokút vyplývajúcich
zo súdneho pojednávania alebo akýchkoľvek z toho vyplývajúcich strát) vzniknuté používaním,
alebo z dôvodu používateľovej neschopnosti používať Softvérové produkty a to i v prípade, že
Mageia bol upozornený na možnosť výskytu takýchto škôd.

OBMEDZENÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOJENÁ S VLASTNÍCTVOM ALEBO POUŽITÍM ZAKÁZANÉHO SOFTVÉRU V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH
Mageia alebo jeho distribútori, v medziach umožnených zákonom, nie sú zodpovedný
za žiadne zvláštne, náhodné, priame alebo nepriame škody (vrátane straty obchodných pohľadávok,
prerušenia obchodnej činnosti, finančnej straty, zákonných poplatkov a pokút vyplývajúcich zo súdneho
pojednávania alebo akýchkoľvek z toho vyplývajúcich strát) vzťahujúce sa k vlastneniu alebo
používaniu softvérových komponentov alebo vzniknuté stiahnutím softvérových komponentov z niektorého
servera Mageia, ktoré sú zakázané alebo obmedzené v niektorých krajinách miernymi zákonmi.
Táto obmedzená zodpovednosť sa vzťahuje ale nie je obmedzená len na komponenty obsahujúce
silnú kryptografiu, ktoré sú súčasťou Softvérových produktov.

3. GPL licencia a príbuzné licencie

The Software Products consist of components created by different persons or entities.
Most of these licenses allow you to use, duplicate, adapt or redistribute the components which
they cover. Please read carefully the terms and conditions of the license agreement for each component
before using any component. Any question on a component license should be addressed to the component
licensor or supplier and not to Mageia.
The programs developed by Mageia are governed by the GPL License. Documentation written
by Mageia is governed by "CC-By-SA" License.

4. Práva na duševné vlastníctvo

Všetky práva na komponenty Softvérových produktov prináležia ich autorom a sú chránené právami
na duševné vlastníctvo a zákonmi vzťahujúcimi sa k vlastníckym právam k softvérovým programom.
Mageia si vyhradzuje právo upraviť alebo prispôsobiť Softvérové produkty ako celok
alebo jednotlivé časti, akýmkoľvek spôsobom a za akýmikoľvek účelmi. "Mageia" a pridružené logá sú chránenými obchodnými značkami spoločnosti Mageia.Org

5. Zákony vzťahujúce sa k tejto zmluve

Ak je akákoľvek časť tejto zmluvy považovaná za nevhodnú, nelegálnu alebo nepoužiteľnú
v súdnom konaní, je táto časť vypustená z tohto kontraktu. Naďalej však zostávate viazaní
ostatnými aplikovateľnými sekciami tejto zmluvy.
Podmienky tejto licencie sú určené zákonmi Francúzska. Všetky spory ohľadne podmienok tejto
licencie budú podľa možnosti vybavované mimosúdne. Ako posledné východisko bude spor
zverený na prejednanie príslušným súdom v Paríži - Francúzsko. Ak máte akékoľvek otázky k tomuto
dokumentu, prosíme, kontaktujte Mageia

Varovanie ohľadom patentov

Varovanie: Slobodný softvér nemusí byť nevyhnutne oslobodený od patentov
a niektoré Slobodné softvérové produkty tu zahrnuté môžu podliehať patentom
vo vašej krajine. Napríklad MP3 dekodéry zahrnuté v tejto distribúcii môžu vyžadovať
licenciu pre ďalšie používanie (pozrite si www.mp3licensing.com pre ďalšie
podrobnosti) Ak ste si nie istí či sa patenty môžu dotýkať aj vás, poradťe s právnikom.