Originalna in pravno veljavna francoska različica je na voljo tule: gitweb.mageia.org/org/constitution. Statut se sme izboljšati. Ne obotavljajte se s pošiljanjem predlogov; navodila za to najdete v dokumentu README.

To je prevod statuta združenja Mageia.Org. Združenje je bilo registrirano v Franciji, zato je bila prvotno napisana v francoščini. Prevod je zgolj informativne narave in v vpogled, pravno veljavna pa je francoska različica. Do izvirne francoske različice lahko dostopate

Združenje po francoskem zakonu o združenjih z leta 1901

Mageia.Org

8B rue de la Terrasse 75017 Paris France

Statut

Spodaj podpisani:

 • Anne Nicolas,
 • Arnaud Patard,
 • Damien Lallement,
 • Nicolas Vigier,
 • Olivier Blin,
 • Romain d'Alverny,
 • Séverine Wiltgen,
 • Frédéric Cuif,
 • Olivier Méjean,
 • Colin Guthrie,
 • Thomas Backlund,
 • Anssi Hannula,
 • Raphaël Gertz,
 • Jérôme Quelin,
 • Wolfgang Bornath,
 • Josep L. Guallar-Estevem,
 • Michael Scherer,

ustanovitelji - želimo ustanoviti združenje v okviru zakona z dne 1. julija 1901.

1. člen - Ustanovitev

Prostovoljno združenje, ki ga ureja francoska zakonodaja z dne 1. julija 1901 ter francoska uredba z dne 16. avgusta 1901, ustanavljajo spodaj podpisani in vsak posameznik se drži tega statuta.

2. člen - Poimenovanje

Združenje si nadenja naslednje ime: Mageia.Org.

3. člen - Namen

Združenje se ukvarja z informacijsko tehnologijo in kulturo na neprofitni osnovi, ki ga ureja francoski zakon o društvih z leta 1901.

Namen tega združenja je:

 • organiziranje, razvoj in promocija odprtokodnega operacijskega sistema Mageia, derivatov ​​in povezanih projektov odprtokodne programske opreme;
 • usklajevanje skupnosti teh projektov.

4. člen - Registrirani sedež

Registrirani sedež združenja je v Parizu v Franciji:

Mageia.Org
8B rue de la Terrasse
75017 Paris
France

Sedež se lahko prenese kadarkoli s preprostim sklepom odbora.

Dejavnosti združenja niso vezane na njegov sedež.

5. člen - Trajanje

Trajanje združenja je neomejeno, prične se s podpisom statuta.

Proračunsko leto traja od 1. januarja do 31. decembra.

6. člen - Sestava združenja

Združenje je sestavljeno iz:

 • ustanoviteljev,
 • častnih članov,
 • članov dobrotnikov,
 • članov donatorjev in
 • aktivnih članov.

Ustanovitelji so tisti ljudje, ki so ustanovili združenje.

Naziv častnega člana lahko podeljuje skupščina posameznikom, ki opravljajo ali so opravljali pomembne storitve v združenju. Ta naziv podeljuje tistim, ki so ga pridobili, pravico do udeležbe na skupščini brez finančnega prispevka. V njih sodelujejo le s svetovalnim glasovanjem in niso volilni kandidati.

Člani dobrotniki so ljudje, ki plačujejo letno članarino, ki jo letno določi upravni odbor. Sodelujejo na skupščinah, a le s svetovalnim glasovanjem in niso volilni kandidati.

Člani donatorji so tisti, ki donirajo. Ne sodelujejo na skupščinah in niso volilni kandidati.

Aktivni člani so ljudje po izbiri upravnega odbora, na predlog in mentorstvo s strani drugega aktivnega člana. To so ljudje, ki sodelujejo v življenju združenja, bodisi zaradi njihove dobronamerne dejavnosti ali opravljanja funkcije v združenju. Polnopravno sodelujejo na skupščini in so volilni kandidati.

Ustanovitelji so sodelovali pri ustanovitvi združenja.

Če aktivni član ni sodeloval ali ni bil zastopan v zadnjih dveh skupščinah, postane častni član.

7. člen - Izguba statusa člana

Prekinitev članstva je možna na več načinov:

 • s pismom odstopa, naslovljenim na predsednika;
 • s smrtjo;
 • z izključitvijo, ki jo je razglasil upravni odbor zaradi neplačevanja prispevkov ali škodljivega dejanja moralnim ali materialnim interesom združenja, po povabilu na razgovor, poslanim na registriran naslov;
 • z izključitvijo, ki jo je razglasil upravni odbor, zaradi ključnih razlogov.

8. člen - Upravni odbor

Združenje vodi upravni odbor, v katerem je najmanj 6 članov in ne več kot 12 članov. Imenuje jih skupščina, ki izbira med aktivnimi člani.

Člani upravnega odbora so izvoljeni za tri leta, z možnostjo letnega podaljšanja.

Lahko so ponovno izvoljeni.

Število članov upravnega odbora se obnavlja v višini ene tretjine članov v tekočem letu, zaokroženo navzdol (če jih je manj kot 12), a najmanj enako številu članov v odstopu.

Najprej se zamenja tiste člane, ki so odstopili, nato še tiste, ki imajo najstarejši datum izvolitve.

V primeru enakega datuma volitev, ostane tisti, ki je v združenju dalj časa.

V primeru prostega mesta v odboru, upravni odbor omogoča začasno nadomestitev članov. Na naslednji skupščini se poišče dokončna zamenjava. Pooblastila tako izvoljenih članov potečejo takrat, ko bi tudi sicer prenehal veljati mandat nadomeščenega člana.

Prvi upravni odbor se sestavi iz vodij ekip in se bo brez posvetovanja zaključil s predlaganjem naslednikov.

Za vsakega člana upravnega odbora, ki se brez opravičila ne udeleži treh zaporednih sejah, se to lahko šteje kot njegov odstop.

9. člen - Izvršni odbor

Upravni odbor med svojimi člani s tajnim glasovanjem izvoli izvršni odbor, ki ga sestavljajo:

 • predsednik,
 • tajnik ter
 • blagajnik.

Izvršni odbor se obnavlja vsaka tri leta, člani odbora so lahko ponovno imenovani.

Prvi izvršni odbor sestavljajo:

 • Anne Nicolas, rojena 18. februarja 1971 v Maisons-Lafittes (78), francosko državljanstvo: predsednica;
 • Damien Lallement, rojen 21. maja 1980 v Lille (59), francosko državljanstvo: blagajnik;
 • Arnaud Patard, rojen 26. januarja 1980 v Harfleur (76), francosko državljanstvo: tajnik.

10. člen - Dolžnosti članov izvršnega odbora

10.1 - Predsednik sklicuje sestanke upravnega odbora.

Predstavlja združenje v vseh dejanjih socialnega življenja in ima vsa pooblastila za ta namen.

Upravičen je nastopiti pred sodiščem kot toženec v imenu društva ter kot tožeča stranka z dovoljenjem navadne večine v upravnem odboru.

Prav tako se lahko pritoži pod enakimi pogoji.

Predsednika lahko odstavi le izvršni odbor z navadno večino.

Predseduje na vseh skupščinah. V primeru odsotnosti ali bolezni ga nadomešča podpredsednik ali, če ta ni na voljo, izkušenejši član upravnega odbora ali, v primeru enako dolgega staža, najstarejši po letih.

10.2 - Tajnik združenja je odgovoren za vse, kar se nanaša na dopise in arhive združenja.

Piše zapisnike skupščin in sestankov upravnega odbora ter na splošno vse zapise v zvezi z delovanjem združenja, razen tistih, ki se nanašajo na računovodstvo.

Vodi poseben register, predviden v členu 5 zakona z dne 1. julija 1901 in členov 6 in 31 odloka z dne 16. avgusta 1901. Izvaja tudi formalnosti, ki jih predpisujeta.

10.3 - Blagajnik je odgovoren za vse zadeve v zvezi z upravljanjem premoženja združenja.

Pod nadzorom predsednika izvršuje vsa plačila in prejemke kateregakoli zneska za združenje.

Odgovoren je za redno knjiženje vseh poslov, ki jih izvaja in poročilo letni skupščini, ki ga potrdi, če je potrebno.

11. člen - Sestanki upravnega odbora

Upravni odbor skliče njegov predsednik vsaj enkrat na šest mesecev ali na zahtevo četrtine svojih članov.

Sestanek upravnega odbora je veljaven tudi s pomočjo telekonference ali overjenim klepetom IRC (Internet Relay Chat).

Za veljavnost postopkov je potrebna prisotnost vsaj polovice članov upravnega odbora.

Odločitve se sprejemajo z večino oddanih glasov.

V primeru neodločenega izida glasovanja ima predsednik odločilni glas.

Vodijo se zapisniki sestankov.

Zapisnik podpišeta predsednik in blagajnik. Zapisani so brez belih lis ali izbrisov na oštevilčenih listih in se hranijo na sedežu združenja.

Upravni odbor ima vsa pooblastila za izvršitev ali odobritev vseh pravnih aktov ali poslov v okviru namenov društva, ki niso rezervirana za skupščino.

Upravni odbor sklicuje skupščino.

Nadzoruje upravljanje članov izvršnega odbora in jih lahko pokliče na odgovornost za njihova dejanja.

Odloča o sprejemu in izključitvi članov v združenje.

Pooblašča predsednika in blagajnika za nakupe, prenose ali najeme, ki so potrebni za delovanje združenja.

Poleg tega lahko člani upravnega odbora pridobijo povračilo njihovih stroškov.

Namene upravnega odbora v zvezi s prevzemi, izmenjavo in prenosi, potrebnimi za doseganje ciljev združenja, hipoteko lastnine, več kot devet letne najeme, prenose lastništva in posojila, odobrava skupščina.

12. člen - Redna skupščina

Skupščina vključuje ustanovitelje, aktivne ter častne člane in člane dobrotnikov združenja s sproti poravnano letno članarino.

Sestaja se najmanj enkrat letno, najpozneje v šestih mesecih po koncu obračunskega leta, ali ko se skliče upravni odbor ali na zahtevo najmanj četrtine svojih članov.

Za vsak sestanek se morata vabilo in dnevni red poslati 10 dni vnaprej. Obvestila se pošljejo po elektronski pošti in so objavljena na spletni strani združenja.

Dnevni red določi upravni odbor.

Predsednik predseduje skupščini.

Predsednik opiše stanje združenja.

Blagajnik poda finančno poročilo in ga predloži v potrditev skupščini.

Skupščina obravnava poročila upravnega odbora.

Skupščina potrjuje računovodske izkaze za preteklo leto, glasuje o proračunu za naslednje leto, razpravlja o vprašanjih na dnevnem redu in po potrebi izvoli zamenjave v upravnem odboru.

Vse odločive na skupščini se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov. Razen odpoklica članov upravnega odbora, ki zahteva tri četrtinsko večino.

Sklepčnost skupščine je 50% prisotnih članov in njihovih namestnikov. Noben član ne more imeti več kot 2 glasova.

Tajno glasovanje se izvede na zahtevo člana.

Način glasovanja vsako leto določi upravni odbor.

Namene upravnega odbora v zvezi s prevzemi, izmenjavo in prenosi, potrebnimi za doseganje ciljev združenja, hipoteko lastnine, več kot devet letne najeme, prenose lastništva in posojila, odobrava skupščina.

Zapisnik dela sekretar, ki ga skupaj s predsednikom podpišeta.

13. člen - Izredna skupščina

Statut se lahko spremeni na skupščini, na predlog upravnega odbora ali na najmanj 20% članov prisotnih na skupščini.

V obeh primerih so predlagane spremembe navedene v dnevni red naslednje skupščine, ki mora biti poslan vsem članom skupščine najmanj 15 dni vnaprej.

Sklepi izredne skupščine so veljavni le, če je prisotna ali zastopana tretjina njenih članov ali njihovih namestnikov.

V primeru take nesklepčnosti, se skliče druga skupščina z istim dnevnim redom, a z zamikom najmanj 15 dni.

Za drugič sklicano skupščino sklepčnost ni potrebna.

Statut se v obeh primerih lahko spremeni le z dvotretjinsko večino navzočih članov.

14. člen - Razpustitev

Skupščina se lahko skliče na zgoraj določen način tudi za izraz mnenja o prenehanju delovanja združenja.

Sklepi skupščine o tem so veljavni le, če je prisotna ali zastopana vsaj polovica njegovih članov.

V tem primeru nesklepčnosti, se skliče druga skupščina z istim dnevnim redom, a z zamikom najmanj 15 dni.

Za drugič sklicano skupščino sklepčnost ni potrebna.

Razpustitev združenja se v obeh primerih lahko sprejme le z dvotretjinsko večino navzočih članov.

Skupščina imenuje enega ali več razpustitvenih upraviteljev, ki so odgovorni za zaključek obveznosti in sredstev združenja.

Sredstva se lahko preda eni ali večim podobnim organizacijam ali dogovorjeni organizaciji, z izjemo članov združenja.

Razpustitveni upravitelji so odgovorni za razglasitve in izvedbo formalnosti, ki jih zahteva trenutna zakonodaja in predpisi.

15. člen - Sredstva

Sredstva združenja sestavljajo:

 • pomoč, v glavnem finančna, katere koli fizične ali pravne osebe, ki je lahko na voljo združenju,
 • prispevki fizičnih ali pravnih oseb,
 • dohodki iz premoženja,
 • naročnine in posvetila članov po določilih skupščine,
 • subvencije države, občin in podjetij,
 • sredstva ustvarjena v izjemnih primerih, če je potrebno, z dovoljenjem pristojnega organa (gostovanja, predavanja, tombole, srečanja, razstave in druge prireditve, pooblaščene za profit v imenu združenja),
 • prodaja članom in vseh drugih sredstev, odobrenih z zakonom,
 • prihodki prodaje blaga ali storitev,
 • prihodki iz industrijske lastnine.

16. člen - Interna pravila

Upravni odbor lahko sprejme interna pravila, ki jih odobri skupščina.

Taka pravila, če obstajajo, predpisujejo izvajanje veljavnega statuta.

Prav tako lahko razširijo kak člen, ki ni zajet v statutu.

Ta pravila se lahko predmet sprememb, ki jih je upravni odbor predloži skupščini za odobritev.

Interna pravila veljajo za vse člane.

17. člen - Pristojnost

Pristojno sodišče za vse pravne zadeve v zvezi s združenjem, je tisto, ki zajema kraj, v katerem ima združenje svoj sedež.