Projekt Mageia je živá komunita, otevřená pro každého. Chceme, aby tato komunita byla hezkým místem jak pro nově příchozí tak pro stávající členy, ve kterém se všichni cítí pohodlně a přijímáni, nezávisle na druhu nebo velikosti jejich příspěvku.

V komunitě Mageia pracují lidé z celého světa společně na vývoji operačního systému ze svobodného software. Možné to je díky podpoře, tvrdé práci a nadšení tisíců lidí, včetně těch, kteří Mageiu vyvíjejí a používají, a stejně tak díky členům ostatních svobodných softwarových projektů.

Tento dokument obsahuje předpisy, které mají zajistit účinnou spolupráci zúčastněných v kladném a podnětném ovzduší. Zároveň osvětluje, jak můžeme jeden druhého podpořit a posílit.

Tato pravidla chování jsou sdílena všemi přispěvateli a uživateli, kteří jsou zapojeni do projektu Mageia a jejích komunitních služeb.

Přehled

Tato pravidla chování ukazují souhrn sdílených hodnot a myšlení zakládající se na zdravém rozumu v naší komunitě. Základní společenské myšlenky, které drží náš projekt pohromadě, zahrnují:

Tato pravidla chování odrážejí všemi přijaté chování člena komunity distribuce Mageia, na jakémkoli fóru, poštovním seznamu, stránkách Wikipedie, internetových stránkách, kanálu IRC, veřejném setkání nebo v písemném styku, které souvisí s projektem distribuce Mageia a jeho službami. Komunita jedná na základě standardů zapsaných v těchto pravidlech chování a tyto standardy bude pro prospěch komunity bránit. Vedoucí jakékoli pracovní skupiny projektu Mageia mají oprávnění odepřít přístup jakékoli osobě, která námi sdílená pravidla chování opakovaně porušuje nebo, je-li to nezbytné, může být záležitost předložena radě distribuce Mageia a předána ke konečnému rozhodnutí.

Buď ohleduplný.

Vaše činy a práce ovlivní a budou používány jinými lidmi a vy budete na oplátku záviset na činech a práci ostatních. Jakékoli rozhodnutí, které uděláte ovlivní ostatní členy komunity a očekáváme, že si budete vědomi zodpovědnosti a budete podle toho, když budete dělat rozhodnutí, jednat.

Jako přispěvatel zajistěte, že máte pro práci ostatních plné uznání a mějte stále na paměti, jak vaše změny ovlivní ostatní. Také se očekává, že se budete stále pokoušet držet se rozvrhu projektu a předpisů.

Jako uživateli by vám mělo být jasno, že přispěvatelé do svých úkolů dávají hodně práce a času a jsou na ně náležitě hrdí. Pokud vás někdy nějaká určitá věc znechutí, budou vaše potíže nejpravděpodobněji vyřešeny a vám pomoženo, když budete moci všem zúčastněným dodat přesnou a slovy zdvořile vyjádřenou informaci.

Buď uctivý.

Pro zdravou komunitu distribuce Mageia je důležité, aby se její členové cítili dobře a přijímáni. Pro to je zcela nezbytný vzájemný ohled. V případě, že se vyskytnou nějaké rozdílné názory, byste měli vycházet v prvé řadě z toho, že vaši diskusní partneři mají dobré úmysly.

Nestrpíme osobní útoky, rasismus, sexismus či jakoukoli jinou podobu rozdílného zacházení. Odlišným názorům se nedá vyhnout a jsou čas od času nevyhnutelné, ale ten, kdo chce, aby na něj byl brán ohled, musí mít úctu k názoru ostatních. Ohled na jiné lidi, ocenění jejich práce, jejich příspěvku a předpoklad dobrého úmyslu vede k tomu, že se členové komunity cítí dobře a přijímáni a že výsledkem je zase větší motivace a výkonnost.

Očekáváme, že členové naší komunity budou při jednání s dalšími přispěvateli, uživateli a komunitami ohleduplní. Vždy myslete na to, že Mageia je mezinárodní projekt a že vy nemusíte znát důležité stránky jiných kultur.

Buď spolupracující.

Hnutí svobodného software závisí na spolupráci: To napomáhá zamezení zdvojování úsilí, zatímco se zlepšuje kvalita vytvářeného software. Abyste se vyhnuli nedorozumění, pokuste se vyjadřovat srozumitelně, stručně a výstižně, když žádáte o pomoc nebo ji dáváte. Dávejte si pozor na to, že je lehké neporozumět e-mailům (zvláště, když nejsou psány ve vašem mateřském jazyku). Pokud se něco zdá být nejasné, žádejte o objasnění; Pamatujte si první pravidlo - stále předpokládejte, že za slovy a činy druhého je dobrý úmysl.

Jako člen byste měl stále usilovat o spolupráci s ostatními členy komunity, stejně tak s dalšími komunitami (například nadřazené projekty), za předpokladu, že se zajímají o vaši práci nebo na práci, kterou děláte, závisí. Vaše práce by měla být snadno pochopitelná a vracet se zpět ke komunitě tak rychle, jak jen je to možné (i tehdy, když není zcela dokončena). V tom případě, že si v nějakém projektu přejete pracovat na něčem novém, uvědomte tento projekt o vašich myšlenkách a pokroku.

Ne vždy je při provádění nějaké představy možné dosáhnout společné shody, takže nemějte pocit, že jí musíte dosáhnout předtím, než jste s prací začali. Nicméně byste měli zajistit, že bude okolní svět o vaší práci informován a zveřejňujte ji způsobem, který lidem zvenčí umožní její vyzkoušení, probírání a přispění vašemu úsilí.

Přispěvatelé do každého projektu přicházejí a odcházejí. Když hodláte spolupráci na projektu úplně nebo částečně ukončit nebo omezit, měli byste tak učinit s hrdostí na to, čeho jste dosáhli a počínat si zodpovědně vůči dalším, kteří přijdou po vás, aby na projektu dále pracovali.

Pro vás jako pro uživatele je důležitá zpětná vazba, stejně jako její podoba. Lehkomyslné poznámky mohou zranit a vzít chuť jiným členům komunity, ale uvážlivý rozhovor o problémech může přinášet kladné výsledky. Povzbudivé slovo může dělat divy.

Buď věcný.

Mageia je věcné společenství.

Ceníme si hmatatelných výsledků nad to mít v rozhovoru poslední slovo. Hájíme naše základní hodnoty jako je svoboda a ohleduplná spolupráce, ale nenecháme se rozhovory o menších věcech odvést od snažení o důležitější výsledky. Jsme otevření návrhům a vítáme řešení bez ohledu na jejich původ. Při pochybnostech raději podporujte užitečné a proveditelné řešení, než řešení, které je sice teoreticky výhodné, ale není provedené. Používejte nástroje a postupy, které práci pomohou vyřídit. Nechte rozhodnutí udělat těm, kteří odpovídající práci dělají. Pokud se vynoří zdánlivě neřešitelné potíže, spojte se s vedoucím příslušné skupiny. V případě nutnosti se lze poradit i s radou distribuce Mageia.

Podporuj ostatní členy v komunitě.

Naše komunita je postavena na vzájemném ohledu, spolupráci a zodpovědném, věcném chování. Někdy je třeba tyto hodnoty hájit a jiní členové komunity mohou potřebovat pomoc.

Pokud zažijete, že byly napadeny jiné osoby, myslete nejprve na to, jak jim můžete osobně pomoci. Pokud cítíte, že situace přesahuje vaši schopnost osobně pomoci, můžete se této oběti zeptat soukromě, zda je potřeba oficiálního zákroku; zda si jej přeje. Podobně byste měli podpořit kohokoli, kdo jeví znaky přepracování, buď kvůli napětí způsobenému prací nebo osobním problémům.

Při objevení se potíží byste měli ty, kterých se týkají, nejprve přátelsky upozornit na společná pravidla chování. Vedoucí se vyznačují svým jednáním a mohou jít dobrým příkladem v čele prací na řešení věcí v duchu pravidel chování, předtím než se tyto záležitosti vystupňují.

Získej podporu od ostatních členů komunity.

Politické a technické neshody se čas od času vyskytují. Naše komunita v tomto není žádnou výjimkou. Cílem není vyhnout se neshodám nebo odlišným pohledům, ale řešit je konstruktivně. Měli byste se kvůli řešení neshod obrátit na komunitu a hledat tu radu a tam, kde je to možné, poradit se se skupinami, které jsou přímo zapojeny.

Dobře si rozmyslete, zda chcete, aby se nějaký spor vymkl až do veřejné hádky. Je-li to nezbytné, můžete kvůli vyhnutí se vystupňování citů poprosit o prostředkování a urovnání. Pokuste se rozdíly vyřešit. Pokud cítíte, že vy nebo vaše práce je napadena, vezměte si čas na nadechnutí se předtím, než napíšete rozpálenou odpověď. Při velice citově vypjatém způsobu dorozumívání uděláte dobře, když se přes noc vyspíte - čas na rozmyšlenou je někdy vše, co je potřeba. Pokud opravdu chcete jít jinou cestou, potom vám doporučujeme vaše myšlenky a práci zveřejnit, takže budou moci být ostatními vyzkoušeny a zhodnoceny.

Tento dokument je veden pod Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0 License (parent version).