Další informace o naší licenční politice získáte zde.

Toto je pouze překlad oficiálních podmínek! Oficiální verze je v angličtině.


Úvodem

Operační systém a jeho jednotlivé části dostupné v distribuci Mageia jsou pro potřeby této smlouvy označeny jako "Software". Software zahrnuje též soustavu programů, pravidel, řešení a dokumentace, která tvoří příslušenství operačního systému a jednotlivé komponenty distribuce Mageia, jakož i veškeré aplikace šířené spolu s touto distribucí poskytnuté třetími subjekty a držiteli autorských práv.

1. Licenční smlouva

Prosím přečtěte si pozorně tento dokument. Tento dokument tvoří licenční smlouvu mezi Vámi a sdružením Mageia a týká se Softwaru.
Instalací, vytvářením kopií a/nebo jakýmkoliv užíváním Software vyjadřujete svůj výslovný souhlas s touto smlouvou a jejími jednotlivými ustanoveními a zavazujete se závazky a povinnosti touto smlouvou uložené plnit.
Pokud nesouhlasíte byť i s částí této smlouvy, smlouva tím není uzavřena a Vy nemáte žádná práva k Softwaru, zejména užívat jej, šířit jej nebo jej instalovat.
Jakýkoliv pokus instalovat, šířit nebo užívat Software způsobem, který je v rozporu s touto smlouvou vede k automatickému odstoupení od smlouvy ex tunc ze strany sdružení Mageia. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, musíte okamžitě přestat užívat Software a zničit všechny jeho kopie.

2. Omezení odpovědnosti

Software je poskytován tak jak stojí a leží, bez jakékoliv záruky. Ani sdružení Mageia, ani žádný další subjekt, dodavatel či držitel autorských práv neodpovídá za přímou či nepřímou škodu, která může vlivem užívání či držby Software vzniknout. Strany sjednávají, že maximální výše předvídatelné škody, zahrnující též případné náklady řízení a veškeré další náklady spojené se soudním řízením, která může užíváním či držbou Software vzniknout je 1,-- Kč. Toto omezení se vztahuje též na kryptografické knihovny obsažené v Software.

3. Licence GPL a podobné

Tento Software se skládá z mnoha komponentů vytvořených různými osobami či entitami.
Většina licencí Vám umožňuje jednotlivé součásti užívat, šířit, měnit a takto změněné části šířit dále. Prosíme, přečtěte si řádně licence k jednotlivým částem software, abyste se seznámili se svými právy a to ještě před tím, než je začnete užívat. Máte-li k těmto licencím jakékoliv dotazy, ptejte se přímo autorů či poskytovatelů konkrétní součásti Software a ne sdružení Mageia.
Veškeré programové vybavení vytvořené sdružením Mageia je vydáno pod licencí GPL. Dokumentace sepsaná sdružením Mageia je vydávána pod licencí "CC-By-SA".

4. Práva duševního vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví, zejména práva autorská, náleží autorům konkrétních součástí Software a jsou chráněna zejm. Autorským zákonem v platném znění. Sdružení Mageia jakož i jednotliví autoři si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit či upravit Software či jeho součásti bez omezení.
"Mageia" a její loga jsou ochrannými známkami sdružení Mageia.Org.

5. Rozhodné právo

Pokud se jakákoliv část této smlouvy stane neplatnou či neúčinnou z rozhodnutí soudu, pak zbytek smlouvy zůstává v platnosti. Ve zbytku zůstáváte vázáni touto smlouvou.
Strany sjednávají, že se tato smlouva řídí právem Francouzské republiky.
Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny dohodou stran. Nepovede-li dohoda k řešení, dohodly se strany na prorogaci k soudům v Paříži, Francie.

Máte-li k tomuto dokumentu jakékoliv dotazy, kontaktujte sdružení Mageia.

Varování ohledně patentů

Varování: Svobodný Software nemusí být vždy nezávislý na patentech
a některý Svobodný Software může být ve vaší zemi chráněn patentem.
Například zahrnuté dekodéry pro MP3 mohou vyžadovat licenci pro další
použití (více detailů najdete na www.mp3licensing.com). Pokud si
nejste jisti, zda se na vás nevztahuje některý patent, prostudujte si
vaše místně příslušné právní normy.