Orijinal ve kesinleşmiş eksiksiz sürüme (Fransızca) gitweb.mageia.org/org/constitution adresinden ulaşıp yararlanabilirsiniz. Bunlar düzenlenmiş ve iyileştirilmiş olabilir. Eklemelerinizi göndermeye çekinmeyin ve lütfen README sayfasını inceleyin.

Bu Mageia.Org dernek tüzüğünün çevirisidir. Bu tüzük dernek tescillendikten sonra Fransa'da yazıldı. Bu çeviri, orjinali Fransız versiyonu olan resmi belge hakkında, kamuyu aydınlatmak ve bilgi edinmesini sağlamak için yapılmıştır. Orjinal Fransız versiyonuna, aşağıda verilen bağlantılardan erişebilirsiniz.

1901 Fransız dernekler kanunu altında birleşme

Mageia.Org

8B rue de la Terrasse 75017 Paris France

Yönetmelikler

İmza sahipleri:

 • Anne Nicolas,
 • Arnaud Patard,
 • Damien Lallement,
 • Nicolas Vigier,
 • Olivier Blin,
 • Romain d'Alverny,
 • Séverine Wiltgen,
 • Frédéric Cuif,
 • Olivier Méjean,
 • Colin Guthrie,
 • Thomas Backlund,
 • Anssi Hannula,
 • Raphaël Gertz,
 • Jérôme Quelin,
 • Wolfgang Bornath,
 • Josep L. Guallar-Estevem,
 • Michael Scherer,

Kurucu üyeler - 1 Temmuz 1901'in kanununa tabi olan bir dernek kurmak istediler.

Madde 1 - Tüzük

Gönüllü bir dernek 1 Temmuz 1901 Fransız kanunu ve 16 Ağustos 1901 Fransız kararnamesi tarafından yönetilir. Bu vesile ile bu dernek, mevcut tüzüğe bağlı olan ve yukarıda imzası bulunan bireyler arasında kurulmuştur.

Madde 2 - İsimlendirme

Bu derneğe Mageia.Org adı verilmiştir.

Madde 3 - Amaç

Dermek, 1901 Fransız dernekler hukuku açısından kar amacı gütmeyen bir yönetim ile yönetilen bilgi, teknoloji ve kültürel bir birliktir.

Derneğin amacı:

 • Özgür yazılım projeleri ve onun türevlerini düzenlemek, organize etmek, geliştirmek, özgür işletim sistemi Mageia'nın tanıtımını yapmak.
 • Bu projeler çevresinde toplulukları koordine etmek.

Madde 4 - Kayıtlı Ofis

Derneğin kayıtlı ofisi Paris'de bulunmaktadır:

Mageia.Org
8B rue de la Terrasse
75017 Paris
France

Kayıtlı ofis, yönetim kurulunun kararı ile herhangi bir zamanda taşınabilir.

Derneğin faaliyetleri sözü edilen ofisin dışında herhangi bir yerde de yürütülebilir.

Madde 5 - Süre

Derneğin süresi yönetmeliğin imzalanmasından itibaren sınırsızdır.

Mali yılımız 1 Ocak, 31 Aralık arasıdır.

Madde 6 - Derneğin Bileşimi

Dernek aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:

 • Kurucu üyeler,
 • Onursal üyeler,
 • Yardımsever üyeler,
 • Bağış yapan üyeler,
 • Aktif çalışan üyeler.

Kurucu üyeler, derneğin kuruluşunu teşvik eden ve harekete geçen faal üyelerdir.

Onursal üyelerin ünvanı, derneğe önemli hizmetlerde bulunan bireylere genel kurul tarafından verilebilir. Bu ünvan, hiç mali katkı yapmadan genel kurula katılma hakkını elde etmiş olanlara sunulur. Onlar genel kurullara yalnızca danışman olarak katılırlar ve oyları hakları yoktur.

Hayırsever üyeler, konsey yönetimi tarafından her yıl belirlenen ve yıllık abone olup ödeme yapan kişilerdir. Onlar genel kurullara yalnızca danışman olarak katılırlar ve oy hakları yoktur.

Bağış yapan üyeler zamanında bağış yapan kişilerdir. Onlar genel kurula katılamaz ve oy hakları yoktur.

Aktif üyeler, diğer başka aktif üye tarafından kefilliği ve önerisi sonrası yönetim kurulu tarafından seçilmiş insanlardır. Onlar dernekte bir görev yerine getirmiş veya yardımsever etkinlileriyle derneğin yaşamına karışmış insanlardır. Onlar yönetim kuruluna katılırlar ve oy hakları vardır.

Kurucu üyeler dernek kurulumu sırasında aktif olan üyelerdir.

Eğer bir aktif üye üst üste en son iki yönetim kuruluna katılmaz veya temsil edilmez ise o üye fiilen onursal üye olur.

Madde 7 - Üyelik vasıflarının kaybolması

Üyelik vasıfları aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar:

 • Başkana hitaben bir mektup gönderme;
 • Vefat;
 • Katkıcının vadesi gelen ödemeyi yapmaması sebebiyle veya yönetim kuruluna bir açıklama getirmek için, yönetim kurulları nezdinde kendilerine sunulan kayıtlı posta ile davet edildikten sonra derneğe maddi manevi kötü saldırı sebebiyle üyelikten çıkartılır.
 • Önemli nedenlerden dolayı yönetim kurulu tarafından çıkartılma.

Madde 8 - Yönetim Kurulu

Dernek, aktif üyelerin arasından seçilen ve genel kurul tarafından belirlenen en fazla 12 üye, en az 6 üyeden oluşan yönetim kurulu ile yönetilir.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıllığına seçilir ve üç yılda bir yenilenebilir.

Sonrasında tekrar seçilebilirler.

Süresi uzatılan üyelerin sayısı mevcut yıl için yönetim kurulu üyelerinin üçte birine karşılık gelir. Ayrılan üyelerin sayısının en azına karşılık gelen (12'den daha az olduğu taktirde) en yakın sayıya yuvarlanır. Seçilmiş üyeler ayrılan üyeler gibi birinci derecedendir.

Boş yer kalması durumunda yönetim kurulu geçici olarak üyelerinin yerini değiştirerek boşluğu doldurur. Onların kesin olarak yenisiyle değişimi bir sonraki genel toplantıda sağlanacaktır. Değiştirilmiş üyelerin yetkileri vekaletlerinin son bulduğu tarihte biter.

İlk yönetim kurulu, yalnızca yürütme kurulu üyelerinden oluşur ve oy birliğine başvurmaksızın tamamlanmış olur.

Mazeret bildirmeden ardarda üç toplantıya katılmayan her bir yönetim üyesi istifasını vermiş olarak kabul edilir.

Madde 9 - Yürütme Kurulu

Yönetim kurulu, üyelerinin aralarından gizli oylama ile bir yürütme kurulu seçer ve bu yürütme kurulu şunlardan oluşur:

 • Bir oturum başkanı,
 • Bir sekreter,
 • Bir sayman.

Yürütme kurulu her üç yılda bir yenilenir ve aynı üyeler yeniden seçilebilir.

İlk yürütme kurulu şu kişilerden oluşmuştur:

 • Anne Nicolas, born on 18th February 1971 at Maisons-Lafittes (78), French nationality: Başkan ;
 • Damien Lallement, born on 21st May 1980 at Lille (59), French nationality: Sayman ;
 • Arnaud Patard, born on 26th January 1980 at Harfleur (76), French nationality: Sekreter.

Madde 10 - Yürütme kurulu üyelerinin görevleri

10.1 - Başkan, yönetim kurulunun toplanmasını talep eder.

O, tüm yetkileri elinde tutar ve sosyal yaşamdaki tüm faaliyetlerde derneği temsil eder.

O, yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla alınmış yetkilendirmesi ile davacı olarak ve derneğin adına davalı olarak mahkemede bulunmaya ehildir.

O, aynı şartlar altında başvuru yapabilir.

O, yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla alınmış yetkilendirmesi ile tek başına anlaşmaya varabilir.

O, tüm meclislere başkanlık eder. Hastalık veya bulunamama durumunda başkanın yerine yönetim kurulu başkan yardımcısı, yoksa yönetim kurulunun kıdemli üyesi ve eşitlik olaması halinde en yaşlı üye başkanlık eder.

10.2 - Genel sekreter, derneğin evraklarından ve tüm yazışmalardan sorumludur.

O, genel olarak muhasebe dışında derneğin işleyişi ile ilgili olan herşeyin, ayrıca da yönetim kurulu toplantılarının ve meclisin tutanaklarını yazar.

O, 16 Ağustos 1901 kararnamesinin 31 ve 6 maddeleri ve 1 temmuz 1901 kanununun 5 maddesiden sorumludur ve bu maddelerde şart koşulan şartların yerine getirilmesini garanti altına alır.

10.3 - Sayman üye, dernek mal varlığı yönetimiyle ilişkili herşeyden sorumludur.

Başkanın gözetimi altında dernek borç hesaplarını tahsil eder ve ödemeleri yapar.

Sayman, onun idaresinde sırayla onaylanan yıllık genel toplantıyı raporlayıp yürüttüğü tüm işlemlerin hesaplarından sorumludur.

Madde 11 - Yönetim kurulu toplantısı

Yönetim kurullu en az altı ayda bir veya üyelerin dörtte birinin talebi üzerine başkanın davetiyle toplanır.

Yönetim kurulu telekonferans veya kimlik denetimi yapılmış IRC (Internet Relay Chat) ile yapılan toplantıları geçerli kabul edebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısının bulunması, görüşmelerin geçerli olması için gereklidir.

Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Oylar eşit olduğu taktirde başkanın oyu belirleyicidir.

Toplantı tutanakları kayda geçirilir.

Tutanaklar başkan ve sayman tarfından imzalanır. Onlar numaralı sayfalar üzerinde boşluk bırakmadan veya değiştirmeden yazıp, derneğin ofisindeki kayıtlarda saklarlar.

Yönetim kurulu, derneğin amaçlarını karşılayan tüm eylemlere, işlemlere yetki vermek ve işleri yürütmek için geniş bir yetki ile donatılmıştır.

Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırır.

Yönetim kurulu, yönetim komitesi üyelerinin yönetimini denetler ve onların (yönetim komitesi üyelerinin) eylemlerini sorgulayabilir.

Yönetim kurulu, dernek üyelerinin alınması ve çıkartılmasına karar verir.

Yönetim kurulu, derneğin çalıştırılması için gerekli kira bedelleri, havale ve herhangi bir satın alma yapmak için başkana ve saymana yetki verir.

Ek olarak, yönetim kurulu üyeleri yaptıkları giderleri geri tahsil edebilirler.

Yönetim kurulu üyelerinin borç, tasarruf, 9 yılı aşan kiralama, ipoteklerinin üzerine rehin alma, derneğin amaçları için gerekli kaynaklar ve kazanç, takas, mülk satın alma konusundaki müzakereleri genel kurul tarafından onaylanmak zorundadır.

Madde 12 - Olağan genel kurul toplantısı

Genel kurul toplantısı güncel abonelik aidatı ödeyen derneğin hayırsever üyeler, aktif üyeler, onursal üyeler ve kurucu üyelerden oluşur.

Üyelerin az dörtte birinin talebiyle veya yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırıldığı her zaman ve yıl hesabının kapanmasından sonra en geç altı ayda toplanmanın dışında yılda en az bir kere toplanılır.

Her toplantı için toplantı gündemini içeren çağrılar 10 gün önceden gönderilmek zorundadır. Çağrılar e-posta yoluyla ve derneğin web sitesi üzerinden sergilenerek gönderilir.

Toplantı gündemi yönetim kurulu tarafından ayarlanır.

Oturum başkanı genel toplnatıya başkanlık eder.

Oturum başkanı derneğin işleri ile ilgili durumu anlatır.

Genel kurul onayına sunulmuş olan bir mali rapor ve onun yönetimi için sayman hesap verir.

Genel kurul yönetim kurulunun yönetimle ilgili raporları ile birlikte kendine malumat verir.

Geçmiş yılın hesaplarının mali raporu onaylanır, gelecek yılın hasaplarının bütçesi oylayarak kararlaştırılır, Gündemdeki sorular tartışılır, Yönetim kurulu üyelerinin yenilenmesi oylanarak kararlaştırılır.

Genel kurul toplantısının tüm görüşmeleri oyların salt çoğunluğu ile alınır. Bununla birlikte yönetim kurulundan çıkartılma dörtte üçlük çoğunluk tarafından kararlaştırılır.

Genel kurul yeterli çoğunluğu, mevcut ve temsil edilen üyelerin %50'si olarak belirlenmiştir. Her bir üye ikiden fazla oy yetkisine sahip olamaz.

Eğer bir üye isterse, gizli oylama kabul edilir.

Gizli oylama şartları her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim kurulunun, mülkiyet edinme, derneğin amaçları için gerekli devir ve nakil, bu varlıkların üzerine ipotek alınması, dokuz yılın ötesinde kira sözleşmesi, borçlanma ve mülkün devredilmesi ile ilgili tasarıları genel kurul tarafından onaylanmak zorundadır.

Toplantı görüşmelerinin tutanakları başkan ve kendisi tarafından imzalanmış bir deftere sekreter tarafından kaydedilir.

Madde 13 - Olağanüstü genel kurul toplantısı

Yönetmelikler, tüzükler genel kurul toplantısında hazırbulunan üyelerinin en az %20'sinin önerisiyle veya yönetim kurulunun önerisiyle genel kurul tarafından düzenlenebilir.

Değişiklik önerileri iki hafta önceden her bir kurul üyesine gönderilmek üzere gelecek toplantının ajandasına kayıt edilir.

Olağandışı genel kurul toplantısının görüşmeleri üyelerinin en az üçte biri mevcut olmaz veya temsil edilmezse geçersizdir.

Eğer bu yeterli çoğunluğa erişilmezse en az iki haftalık bir gecikme ile aynı gündemde bir ikinci genel kurul toplantısı talep edilir.

İkinci çağrı için yeterli çoğunluk aranmaz.

Tüzükler, ilk veya ikinci davetten sonra yalnızca mevcut üyelerin üçte iki oy çokluğu ile düzenlenebilir.

Madde 14 - Tasfiye

Genel kurul, derneğin tasviyesi hakkında görüşmek üzere yurarıdaki benzer şartlarda toplanabilir.

Eğer üyelerinin en az yarısı mevcut değilse veya temsil edilmezse görüşmeler geçerli değildir.

Eğer yeterli çoğunluğa erişilmezse minimum iki hafta süre sonrasında aynı gündem ile bir ikinci oturum talep edilir.

İkinci toplantı için yeterli sayı gerekli değildir.

Derneğin tasfiyesi birinci ve ikinci toplantı daveti sonrasında yalnızca mevcut üyelerin üçte iki oy çokluğu ile kabul edilebilir.

Genel kurul, derneğin borçlarının ve mal varlıklarının hesaplarının kapanması için sorumlu bir veya birkaç tasfiye memuru atar.

Genel kurul, dernek üyelerinin dışında karar vereceği herhangi bir veya birkaç kuruluşa öz varlıkları hibe eder.

Tasfiye memuru veya memurları yürürlükte bulunan güncel yasalar ve yönetmelikler tarafından öngörülen tüm formaliteleri yürütmek için görevlendirilir.

Madde 15 - Kaynaklar

Derneğin kaynakları aşağıdakilerden oluşur:

 • Gerçek veya tüzel kişiler tarafından derneğin düzenlenmesinde konulan çoğunlukla parasal yardım.
 • Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kabul edilen bağışlar.
 • Özvarlıkların geliri.
 • Genel kurul tarafından ayarlanmış üyelerinin kayıtları veya abonelikleri.
 • Toplumsal yetkili merciler, kamu kurum ve kuruluşların yardımları.
 • Yetkililer tarafından herhangi bir sözleşmeyle gerektiğince (Kolleksiyonlar, konferanslar, çekilişler, toplantılar, sergiler, vb.) ve müstesna bir temel üzerine oluşturulan kaynaklar.
 • Üyelere satış.

ve kanunen yetkili diğer kaynaklar,

 • Hizmet veya öz varlıklardan gelen gelirler.
 • Endüstriyel varlıkların ('Ticari marka') gelirleri.

Madde 16 - İç Yönetmelikler

Genel kurul tarafından onaylanacak olan iç yönetmelikleri yönetim kurulu düzenleyebilir.

Bu gibi düzenlemeler (eğer varsa) mevcut tüzük yürütmesinin yöntemlerini belirleyecektir.

Yönetim kurulu, tüzük içerisinde öngörülemeyen her bir noktayı dengeli bir şekilde düzeltebilir.

Bunun akabinde, yönetim kurulunun genel kurul onayına sunacağı düzenlemeler sayesinde iç yönetmeliklerin güncellemesi mümkün olacaktır.

İç yönetmelikler tüm dernek üyeleri için geçerlidir.

Madde 17 - Yasal yetkinlik

Derneğe ilişkin herhangi bir dava durumunda, dernek ofisinin kayıtlı olduğu bölgedeki mahkeme yetkilidir.